Vanaf 1 juli nieuw Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) wordt op 1 juli 2023 ingetrokken en vervangen door het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2023 (WAS2023). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is hier verantwoordelijk voor. Door deze wijziging wordt het specifieke interventiebeleid voor attractie- en speeltoestellen (SPEC46) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aangepast en aangevuld.

Het specifiek interventiebeleid wordt per 1 juli uitgebreid met de nieuwe eisen uit de wetgeving waar de NVWA op toeziet. Hieronder staan de wijzigingen. Het melden van ongevallen en het afmelden van attractietoestellen zijn 2 nieuwe onderwerpen die in het specifiek interventiebeleid zijn uitgewerkt. De uitgangspunten zijn verder gelijk gebleven, maar in de herziene versie meer tot in detail uitgewerkt. Zo wordt duidelijker welke maatregelen worden genomen, passend bij de aard en de ernst van de overtredingen van afzonderlijke voorschriften en bepalingen.

Attractietoestel
Beeld: ©Purebudget.com

Meldplicht ongevallen

Vanaf 1 juli 2023 is het voor huurders en beheerders van attractie- en speeltoestellen verplicht om ernstig ongelukken te melden bij de NVWA. Van een ernstig ongeval is sprake bij elke verwonding waardoor er (blijvend) letsel is opgelopen waarvoor professionele medische behandeling of een ziekenhuisopname noodzakelijk is, of bij overlijden. De NVWA kan na deze meldingen een onderzoek starten om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Een (ernstig) ongeluk melden kan via het Klantcontactcentrum (KCC) van de NVWA.

Meldplicht (tijdelijke) opbouw speeltoestellen/attractietoestellen

Een beheerder of huurder is verplicht een attractie- of speeltoestel uit het buitenland, dat tijdelijk in Nederland wordt gebruikt, tenminste 48 uur van tevoren te melden bij de NVWA. Deze verplichting bestond al voor attractietoestellen. In het WAS2023 wordt het ook verplicht voor speeltoestellen.

Afmeldplicht attractietoestellen

Wanneer een attractietoestel voor het eerst in Nederland wordt opgebouwd of geplaatst, moet dit bij de NVWA gemeld te worden. Deze verplichting bestond al. Nieuw in het WAS2023 is dat het ook verplicht wordt een attractietoestel bij de NVWA af te melden wanneer de eigenaar hem verkoopt, of wanneer het toestel wordt vernietigd. Door deze nieuwe verplichting heeft de NVWA een actueel overzicht welke attractietoestellen er in Nederland zijn en wie de eigenaar is.

Bewaartermijn technische- en keuringsdocumenten

In het WAS2023 is een bewaartermijn voor technische en keuringsdocumenten opgenomen. Voor attractietoestellen worden deze documenten gedurende de technische levensduur van het attractietoestel bewaard. Voor speeltoestellen is die periode beperkt tot 20 jaar na de laatste verhandeling van het speeltoestel.

Verhuurders verantwoordelijk voor veiligheid

De verhuurder of beheerder moet er voor zorgen dat (de opbouw van) een attractie- of speeltoestel aan alle wettelijke eisen voldoet waardoor er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat. Deze verantwoordelijkheid rustte in het vorige WAS op degene die een attractie- of speeltoestel in gebruik had.

Fraudegevoeligheid binnen het stelsel wordt aangepakt

Het certificaat van goedkeuring dat door een aangewezen keuringsinstelling (AKI) wordt afgegeven, wordt aangepast om fraude tegen te gaan. Dat betekent dat certificaten vanaf 1 juli er iets anders uitzien. Certificaten die vóór 1 juli 2023 zijn afgegeven behouden hun geldigheid.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.