Teeltvoorschrift AM vrije teelt

Tot 1 juli 2010 gold voor alle boomkwekerijproducten dat deze geteeld dienen te zijn op percelen waarvoor een onderzoeksverklaring AM afgegeven is, of geteeld is op percelen in de aardappelteeltverbodsgebieden. Naktuinbouw ziet toe op de naleving van de PT-verordening. Ook voor plantmateriaal dat uit andere EU- of derde landen afkomstig is, dient te worden aangetoond, dat deze geteeld zijn op percelen met een garantie voor AM vrijheid. De volgende garanties zijn hiervoor geschikt:

  • perceel bemonsterd en vrij bevonden van AM
  • perceel met een aardappelvrije teelthistorie (12 jaar)
  • productieplaats vrij van AM (bij import uit derde landen)

Onder Regelgeving is genoemd dat de EU fytorichtlijn en de AM bestrijdingsrichtlijn nog niet in lijn zijn met elkaar. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • Voor boomkwekerijproducten en vaste planten die geteeld zijn in een aantal EU landen geldt vooralsnog dat deze geteeld worden op percelen, die vrij bevonden zijn van AM op basis van grondonderzoek of aardappelvrije teelthistorie. Deze landen hebben schriftelijk verklaard dat ze conform de huidige eisen van de fytorichtlijn handelen. Voor deze herkomsten volstaat het plantenpaspoort (voor zover het gewas plantenpaspoortplichtig is) als bewijs dat het materiaal van een vrij perceel afkomstig is. Zie het Register EU-lidstaten plantenpaspoort AM met een lijst van landen. waarvoor het plantenpaspoort voldoende bewijs is voor 'perceelsvrijheid AM'.
  • Voor andere EU landen (en voor alle niet plantenpaspoortplichtige gewassen) geldt dat u een verklaring van de autoriteiten uit het herkomstland moet kunnen overleggen, dat een partij (of alle partijen van een teler) geteeld zijn op een perceel (percelen) dat onderzocht is en vrij bevonden is van AM. Deze verklaring dient bij voorkeur plaats te vinden middels het nieuwe pre-exportcertificaat.

Specifieke situaties

Als importerende landen specifiek vereisen dat een grondonderzoek moet zijn uitgevoerd, dient hiervoor (aanvullend) bewijs voorhanden te zijn. Hiervoor kan bij teelt in andere EU landen gebruikt worden:

  • De vermelding in het onderstaande register dat het EU-land van herkomst perceelsvrijheid baseert op grondonderzoek, dit in combinatie met het plantenpaspoort.
  • Een pre-exportcertificaat of een andere officiële verklaring, dat het materiaal geteeld is op een perceel dat onderzocht en vrij bevonden is van AM.

Voor de overgangsperiode kan de Naktuinbouw een grondmonster nemen van een geïmporteerde partij, die bestemd is voor opplant in Nederland. Op deze wijze kan ingespeeld worden op situaties, dat de teler in een ander land niet snel genoeg een bemonstering kan laten uitvoeren voordat de partij naar Nederland wordt vervoerd. Deze partij kan – indien vrij bevonden van AM - toch in Nederland worden uitgeplant onder de PT verordening en blijft geschikt voor export na de oogst.

Voor doorvoer van partijen van het ene EU land naar het andere EU land door een Nederlandse handelaar gelden wat betreft AM geen beperkingen indien rechtstreeks wordt afgeleverd of de partijen bij vervoer via Nederland de vrachtauto niet verlaten.

Gedetailleerde informatie

De NVWA heeft haar collegadiensten binnen de EU geïnformeerd over de problematiek met onder andere de nieuwsbrief. U kunt deze nieuwsbrief ook zelf benutten in de contacten die u mogelijk heeft met de fytosanitaire autoriteit in andere EU-land indien u wilt beschikken over een verklaring van perceelsvrijheid op basis van grondonderzoek. Bij voorkeur maakt het land gebruik van het pre-exportcertificaat.

Ook treft u het register met landen aan, waarvoor het plantenpaspoort bruikbaar is als bewijs van perceelsvrijheid AM.

Meer informatie

Boomkwekerij en vaste planten (pagina Aardappelmoeheid)