Teeltvoorschrift vergelingsziekte in bieten

Met dit teeltvoorschrift willen we de verspreiding van vergelingsziekte tegengaan. Op deze pagina vindt u de regels waar u zich aan moet houden.

Geen voorraad van bieten met bladvorming

U mag geen suiker-, voeder- of rode bieten van de voorgaande oogst in voorraad hebben, als hieraan bladvorming voorkomt. Dit geldt ook voor afval van bieten. Dit verbod geldt ieder jaar vanaf 15 maart.

Geen opslag van bieten

U mag op uw percelen of terreinen geen bietenopslag hebben. Dit verbod geldt ieder jaar vanaf 15 april.

Bietenopslag is bladvorming aan bieten, of bietenplanten gegroeid uit achtergebleven resten of zaad van een voorgaande teelt. U bent verplicht om bietenopslag te voorkomen of tijdig te bestrijden.

Bladluizen bestrijden bij zaadteelt van bieten

Heeft, of teelt u planten van suiker-, voeder- en rode bieten voor de zaadwinning? Dan moet u bladluizen op deze planten bestrijden. Deze bestrijding moet zo zijn dat de zaadteelt geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de suiker-, voeder- en rode bieten in de omgeving.

Handhaving teeltvoorschrift

De NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen) controleert of u zich aan dit teeltvoorschrift houdt. Dat doen ze in opdracht van ons.

  1. Als de NAK een overtreding constateert dan krijgt u eerst een waarschuwing. Daarin staat een dringende verzoek om de overtreding te herstellen.
  2. Als u de overtreding onvoldoende of niet op tijd herstelt, dan maakt de NAK een rapport van bevindingen en dragen ze het over aan ons.
  3. Wij kunnen u vervolgens een bestuurlijke maatregel opleggen om ervoor te zorgen dat u de overtreding herstelt en dat u zich alsnog aan de regels houdt. Dit is meestal een ‘Last onder dwangsom’. Dat is een opdracht om de overtreding te herstellen binnen een bepaalde tijd. Met daarbij een waarschuwing dat als u dat niet doet, u verplicht bent om een bepaald bedrag te betalen. Dat doen we volgens het specifieke interventiebeleid.

Bietenvoorraden of percelen met bietenopslagplanten melden

U kunt locaties met bietenvoorraden of percelen met bietenopslagplanten per e-mail melden bij de NAK.

Over vergelingsziekte bij bieten

Vergelingsziekte bij bieten kan de opbrengst en de kwaliteit van suiker- en voederbieten schaden. Vergelingsziekte wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus overwintert in bietenopslag en bieten die als (winter)voorraad worden bewaard. Dit kunnen zowel suikerbieten, voederbieten als rode bieten zijn. Via het groene blad dat zich in het voorjaar op deze bieten vormt, kunnen luizen het virus verspreiden. Het virus kan ook overwinteren via de zaadteelt van bieten.

Aanscherping regels

Vergelingsziekte wordt de afgelopen jaren steeds meer waargenomen in Nederland. Daarom heeft de sector aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd om het teeltvoorschrift vergelingsziekte in bieten aan te scherpen met ingang van seizoen 2023.

Belangrijke oorzaken voor de toename van vergelingsziekte in bieten zijn:

  • Het EU-verbod op neonicotinoïden in 2018. Er wordt geen bietenzaad meer gebruikt dat hiermee is behandeld. Hierdoor zijn jonge bietenplantjes onvoldoende beschermd tegen bladluizen
  • Het vervroegen van de gemiddelde zaaidatum
  • Meer bladluizen die de winter overleven en eerder actief zijn, door minder strenge winters

Wetgeving

Deze informatie is bedoeld als toelichting op het teeltvoorschrift. De tekst van de wet- en regelgeving is leidend. U vindt de volledige voorschriften voor vergelingsziekte bij bieten in paragraaf 3.5 van de Regeling Plantgezondheid

Meer informatie

Meer informatie  over het toezicht op dit teeltvoorschrift vindt u op de website van de NAK. U kunt ook contact opnemen met ons Klantencontactcentrum.