Eisen voor producenten en importeurs van vapes en e-liquids

Produceert u vapes of e-liquids? Of importeert u deze van buiten Nederland? U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze producten veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Ook moet u de overheid laten weten dat u vapes en e-liquids op de markt brengt. 

Smaakjesverbod

In Nederland mag u geen vapes en e-liquids met een smaakje produceren of importeren. Producten die naar tabak smaken mogen nog wel. Met deze maatregel wil de overheid het vapen onder jongeren terugdringen.

Aan welke wettelijke eisen moet ik voldoen?

Er zijn wettelijke eisen voor:

 • de vape en de onderdelen ervan
 • de e-liquid
 • de verpakking
 • de bijsluiter
 • de oplader

Eisen aan de vape en de onderdelen ervan

 • De e-sigaret/vape geeft een consistente dosis nicotine af bij gebruik onder normale omstandigheden.
 • De patronen of reservoirs hebben een volume van maximaal 2 ml.
 • De e-sigaret/vape is kindveilig.
 • De e-sigaret is beschermd tegen breuk en lekkage en beschikt over een mechanisme dat lekvrij navullen verzekert.

Eisen aan de e-liquid

 • De e-liquid mag maximaal 20 mg/ml nicotine bevatten.
 • Er zijn 16 smaakstoffen die gebruikt mogen worden.
 • De verpakking heeft een kindveilige sluiting.
 • De navulverpakking heeft een volume van maximaal 10 ml. De patronen of reservoirs hebben een volume van maximaal 2 ml.

De volgende stoffen mogen niet in e-liquids zitten:

 • vitaminen of andere additieven (toevoegingen) die de indruk wekken dat de e-liquid gezond is
 • cafeïne, taurine of andere additieven en stimulerende chemische verbindingen
 • additieven die de uitstoot een kleur geven
 • additieven die de inhalatie of opname van nicotine bevorderen
 • additieven die in onverbrande vorm CMR-kenmerken hebben, en bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting
 • ingrediënten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens (behalve nicotine)

Om beter duidelijk te maken om welke stoffen het gaat, is in de wetgeving een lijst met namen van additieven opgenomen. Deze lijst treedt in werking op 1 april 2025. Hierdoor heeft u genoeg tijd om uw producten aan te passen als dat nodig is, en alsnog aan de eisen te voldoen.

De lijst met verboden additieven is geen uitputtende lijst. Dus additieven die niet expliciet worden genoemd in de lijst kunnen ook onder het verbod vallen. Ook kan de lijst nog worden aangevuld.

Verandert u de samenstelling van uw e-liquids? Dan bent u verplicht om dit door te geven via het Common Entry Gate Systeem (EU-CEG) van de Europese Commissie.

Eisen aan de verpakking van vapes en e-liquids

Dit moet op de verpakking staan:

Dit mag niet op de verpakking staan:

 • reclame voor het product of aanmoediging voor gebruik
 • dat het gebruik minder schadelijk zou zijn dan andere producten
 • dat het product het effect van bepaalde schadelijke bestanddelen van rook vermindert
 • dat het product activerende, energetische, genezende, verjongende, natuurlijke, biologische eigenschappen bezit of andere positieve gevolgen heeft voor de gezondheid of de levensstijl
 • verwijzingen naar een niet-aanwezige smaak of additieven die niet in het product zitten
 • dat het product op een levensmiddel of cosmetisch product lijkt
 • dat het biologisch beter afbreekbaar is of andere milieuvoordelen heeft
 • economische voordelen, zoals tegoedbonnen of aanbiedingen voor korting
 • een aanduiding van een smaak anders dan tabak. Vanaf 1 januari 2025 is het ook niet meer toegestaan om het woord ‘tabak’ als aanduiding te gebruiken.

Eisen aan de bijsluiter van vapes en e-liquids

In de bijsluiter moet het volgende staan:

 • informatie over het gebruik van het product
 • informatie over de opslag van het product
 • dat het gebruik door jongeren en niet-rokers wordt afgeraden
 • contra-indicaties
 • waarschuwingen voor specifieke risicogroepen, zoals zwangere vrouwen
 • informatie over mogelijke schadelijke effecten.
 • Informatie over verslavende werking en toxiciteit
 • contactgegevens van de producent (of importeur als het product van buiten de EU komt)

Eisen aan de oplader

De oplader voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. Deze Europese richtlijn is in Nederland uitgevoerd in het Warenwetbesluit elektrisch materiaal (WEM).

De oplader is voorzien van een CE-markering. Op de website van RVO.nl staat meer informatie over de CE-markering.

Rapportageplicht

Als u vapes en e-liquids in de handel brengt, heeft u een rapportageplicht. U moet bijvoorbeeld doorgeven hoeveel van deze producten u verkoopt. Dit kan via het Common Entry Gate Systeem (EU-CEG) van de Europese Commissie. Kijk voor meer informatie over de rapportageplicht op de website van het RIVM.

De Europese Commissie stuurt uw gegevens door naar het RIVM in Nederland. Het RIVM gebruikt de gegevens onder meer om onderzoek te doen.

Zorg voor een veilig product

Als producent of importeur van vapes en e-liquids krijgt u met veel verschillende wetten en regels te maken. Deze regels zijn er om de veiligheid van de consument zoveel mogelijk te garanderen.

Let er zelf ook altijd op dat uw producten veilig zijn. Dit is een algemene verplichting die u als producent of importeur heeft. In de Warenwet en het Warenwetbesluit Algemene productveiligheid staat dat het verboden is om onveilige producten te verhandelen én ter beschikking stellen aan consumenten. Er zijn geen wettelijke eisen voor ieder product apart opgesteld. Dat is niet mogelijk, onder meer omdat er steeds nieuwe producten verschijnen.

Hoe weet ik of mijn e-liquids voldoen aan de wettelijke eisen?

E-liquids bevatten verschillende ingrediënten. Laat daarom van tevoren bepalen wat de gevarenklassen van het mengsel is. Dit kan via de REACH en CLP Helpdesk. REACH is de wetgeving voor chemische stoffen die in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën.

Is de vloeistof van uw e-sigaret ingedeeld als 'gevaarlijk'?

Meld de vloeistof bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA. Stoffen en mengsels op de lijst van beperkingen (ECHA) mag u alleen onder voorwaarden produceren, verhandelen of gebruiken. U mag geen stoffen gebruiken of in de handel brengen die op de autorisatielijst (ECHA) staan. Wel kunt u proberen autorisatie aan te vragen bij ECHA.

Wilt u een e-liquid in de handel brengen met een stof die als gevaarlijk is ingedeeld? Dan moet u van tevoren gedetailleerde informatie aanleveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Meer informatie hierover vindt u op de website Chemische stoffen goedgeregeld! Verandert u de naam of de samenstelling van het product? Meld dit dan ook.

U kunt ook advies vragen aan een gespecialiseerd particulier adviesbureau. Zo'n adviesbureau kan u ook helpen om uw bedrijfsvoering in te richten volgens de wettelijke eisen.