K-LV-WLZVL-05, Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen

Na de zomer van 2015 is gestart met het opstellen van een duidelijk, nationaal gecoördineerd plan rond vervoer van dieren tijdens extreme hitte en koude.

De Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten (‘de Transportverordening’) vormt de belangrijkste wettelijke basis voor het reguleren van de condities tijdens transport van dieren. Samen met de nationale regelgeving uit de Wet dieren en de Regeling houders van dieren is er een gedegen raamwerk om tijdens extreme weersomstandigheden maatregelen te treffen. Echter, de wetgeving beschrijft veel open normen en er is behoefte om deze concreter in te vullen.  

In dit plan , dat sinds 1 juli 2016 in werking is , staat aangegeven bij welke temperaturen er extra maatregelen genomen worden en welke verantwoordelijkheden de verschillende organisaties hebben. Hierdoor is er voor alle partijen meer duidelijkheid en kan er eenduidig naar buiten gecommuniceerd worden. Het plan bestaat uit een pakket van protocollen en werkvoorschriften die zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. De NVWA handhaaft conform de wet- en regelgeving. De sectorprotocollen zijn geen wet- en regelgeving en vormen als zodanig voor de NVWA geen punt voor controle. Hierdoor blijft het helder hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen de overheid enerzijds, en de verschillende sectoren anderzijds.