Gedragscode medewerkers BuRO van de NVWA

Taken van BuRO omvatten het verstrekken van wetenschappelijke adviezen over risico's voor de volks-, dier- en plantgezondheid, alsmede voor de natuur en het verstrekken van betrouwbare, objectieve en begrijpelijke informatie aan het publiek en belanghebbenden. Dit werk voeren medewerkers van het BuRO, evenals alle overige medewerkers van de NVWA, uit met inachtneming van de onderstaande kernwaarden. Deze kernwaarden maken onderdeel uit van de Rijksbrede regels en gedragscodes ontwikkeld om integriteit zoveel mogelijk te borgen. Uitgebreide informatie over wat dit inhoudt staat op de website van de Rijksoverheid.

1. Onafhankelijkheid

BuRO medewerkers stellen adviezen op zonder ongewenste beïnvloeding door minister, beleidsdirecties, bedrijfsleven, belangenorganisaties en de eigen organisatie. Zij zijn tevens niet werkzaam op het terrein van het toezicht op de naleving van wetgeving die ter uitvoering aan de NVWA is opgedragen. Daarnaast hebben BuRO medewerkers geen nevenfuncties die conflicteren met de onafhankelijke taakuitvoering.

2. Transparant

BuRO geeft steeds inzicht in wat zij doet, gaat doen en heeft gedaan. Zij geeft vooraf inzicht in haar strategie, beleid, uitvoering en effecten van haar handelen en legt hierover verantwoording af. Tevens geeft BuRO inzicht in de nevenwerkzaamheden van de medewerkers.

3. Integer

BuRO gaat respectvol en zorgvuldig om met private en publieke belangen. Integriteit beschouwt zij als een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van haar organisatie en haar medewerkers. De medewerkers laten zich in hun handelen leiden door de normen en waarden die kenmerkend zijn voor ethisch handelen en goed ambtenaarschap.

4. Betrouwbaar

De NVWA, en BuRO in het bijzonder, is de autoriteit waarop de samenleving kan vertrouwen als het gaat over de gezondheidsbescherming van mens en dier.

5. Professioneel

Voor BuRO geldt dat er blijvend geïnvesteerd wordt en wordt gestreefd om zo goed mogelijk werk te leveren en vanuit een juiste werkhouding. Daarbij benut BuRO de Raad van advies die, conform de Wet onafhankelijke risicobeoordeling NVWA, toeziet op het onafhankelijke karakter van het advies- en onderzoeksdeel van de NVWA, als een extra waarborg voor de onafhankelijke uitvoering van deze taken.