Gedragscode BuRO

Gedragscode(1) medewerkers BuRO van de NVWA

Taken van BuRO omvatten het verstrekken van wetenschappelijke adviezen over risico’s voor de volks-, dier- en plantgezondheid, alsmede voor de natuur en het verstrekken van betrouwbare, objectieve en begrijpelijke informatie aan het publiek en belanghebbenden. Dit werk voeren medewerkers van het BuRO uit met inachtneming van de volgende kernwaarden2.

1. Onafhankelijkheid

BuRO medewerkers stellen adviezen op zonder ongewenste beïnvloeding door minister, beleidsdirecties, bedrijfsleven, belangenorganisaties en de eigen organisatie. Zij zijn tevens niet werkzaam op het terrein van het toezicht op de naleving van wetgeving die ter uitvoering aan de NVWA is opgedragen. Daarnaast hebben BuRO medewerkers geen nevenfuncties die conflicteren met de onafhankelijke taakuitvoering.

2. Transparant

BuRO geeft steeds inzicht in wat zij doet, gaat doen en heeft gedaan. Zij geeft vooraf inzicht in haar strategie, beleid, uitvoering en effecten van haar handelen en legt hierover verantwoording af. Tevens geeft BuRO inzicht in de nevenwerkzaamheden van de medewerkers.

3. Integer 

BuRO gaat respectvol en zorgvuldig om met private en publieke belangen. Integriteit beschouwt zij als een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van haar organisatie en haar medewerkers. De medewerkers laten zich in hun handelen leiden door de normen en waarden die kenmerkend zijn voor ethisch handelen en goed ambtenaarschap.1

4. Betrouwbaar

De NVWA, en BuRO in het bijzonder, is de autoriteit waarop de samenleving kan vertrouwen als het gaat over de gezondheidsbescherming van mens en dier. Binnen de NVWA geldt de volgende stelling ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt!’

5. Professioneel

Voor BuRO geldt dat er blijvend geïnvesteerd wordt en wordt gestreefd om zo goed mogelijk werk te leveren en vanuit een juiste werkhouding.
Daarbij benut BuRO de Raad van advies3, die toeziet op het onafhankelijke karakter van het advies- en onderzoeksdeel van de VWA, als een extra waarborg voor de onafhankelijke uitvoering van deze taken.

1Bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren moeten professioneel en integer zijn. Ze mogen niet frauderen, zich laten omkopen of vertrouwelijke informatie lekken. Daarom gelden gedragscodes en moeten zij de belofte of eed afleggen. Uitgebreide informatie over wat dit inhoudt staat op de internetsite integriteit-overheid. In het kort belooft de ambtenaar bij de eed of belofte dat hij de algemene gedragsregels nakomt.  Om te zorgen dat ambtenaren hun werk integer kunnen doen, zijn er naast de wettelijke normen ook de Basisnormen Integriteit. Alle overheidsorganisaties moeten zich hieraan houden. In de Basisnormen staat onder meer dat de organisatie:

  • Regels over integriteit opstelt.
  • Regelmatig onderzoekt welke functies veel met vertrouwelijke informatie te maken hebben en waar risico’s voor fraude zijn.
  • De organisatie een gedragscode moet hebben (voor de NVWA zijn kernwaarden hierbij transparantie, integer, betrouwbaar en professioneel).
  • Hun nevenwerkzaamheden moeten melden.

2Gelden ook voor alle overige medewerkers van de NVWA

3Wet onafhankelijke risicobeoordeling VWA, 2006