National Plant Protection Organization (NPPO-NL)

De NVWA bewaakt de gezondheid van planten in Nederland. Hiervoor is binnen de NVWA de National Plant Protection Organization van Nederland (NPPO-NL) ondergebracht. De NPPO-NL is verantwoordelijk voor het uitvoeren van fytosanitaire taken gericht op het tegengaan van de introductie, vestiging en verspreiding van schadelijke plantenziekten en plagen.

Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid (NIVIP)

Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid (hierna NIVIP) is het kenniscentrum van de NPPO-NL op het gebied van plantengezondheid, invasieve planten, biologische bestrijders en vectoren van humane en dierlijke ziektes.

Quarantaineorganismen

De focus van het NIVIP ligt op quarantaineorganismen. Dat zijn voor planten schadelijke organismen die niet in de Europese Unie voorkomen. Deze organismen kunnen veel schade veroorzaken. Daarom is binnen de EU afgesproken dat ze bestreden moeten worden. Daarnaast heeft het NIVIP een signalerende rol voor andere organismen die een (nieuwe) bedreiging kunnen vormen voor de plantaardige sector en de biodiversiteit.

Advisering en risicobeoordeling

Als referentiecentrum met laboratoriumfunctie ligt de prioriteit van het NIVIP naast diagnostiek voornamelijk bij advisering en risicobeoordeling ter ondersteuning van:

 • NPPO-NL
 • ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
 • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • EU
 • European Plant Protection Organization (EPPO)

De medewerkers van het NIVIP zijn de nationale en internationale experts op het gebied van biologie, epidemiologie, taxonomie en diagnostiek. In hun werk richten ze zich vooral op nieuwe bedreigingen en ontwikkelingen in het vakgebied.

Internationale positie NIVIP en samenwerkingsprojecten

Het NIVIP heeft een goed (inter)nationaal netwerk om specialistische kennis op de vakgebieden van het NIVIP te verwerven en te behouden. Het NIVIP levert input voor onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland, met andere onderzoeksinstellingen, universiteiten en/of bedrijven. Ook zitten de experts van het NIVIP in diverse panels van EPPO en dragen zij bij aan het opstellen van internationale toetsprotocollen (International Plant Protection Convention (IPPC).

Hoe is het NIVIP georganiseerd?

Het NIVIP is onderverdeeld in 8 vakgebieden:

 1. Bacteriologie
 2. Mycologie (schimmels)
 3. Virologie
 4. Centrum Monitoring Vectoren
 5. Entomologie (insecten)
 6. Invasieve Planten
 7. Nematologie (aaltjes)
 8. Moleculaire Biologie

Bij het NIVIP zijn ook de Europese referentielaboratoria (EURL) voor Bacteriologie en Virologie ondergebracht. Experts vanuit NIVIP zijn hier trekker in consortia samen met partnerlaboratoria uit België, Italië en Slovenië.

Europese Referentielaboratoria (EURLs) spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de aanwezigheid van plantenziekten en -plagen door het verbeteren van de uniformiteit en de betrouwbaarheid van de analyseresultaten.