Inspectieresultaten diergeneesmiddelen 2021

We voeren diergeneesmiddeleninspecties uit bij diergeneeskundigen, handelaren en veehouders. Dat gebeurt na een melding of in projecten. De cijfers op deze pagina hebben uitsluitend betrekking op meldingen.

In 2021 zijn vanuit verschillende bronnen meldingen over diergeneesmiddelen ontvangen. Deze meldingen gaan zowel over de handel en het voorschrijven, als over het toepassen van diergeneesmiddelen en de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen in producten van dierlijke oorsprong.

Samenvatting

In 2021 voerden we in totaal 207 inspecties uit na een melding over diergeneesmiddelen. Bij 136 inspecties (66%) zijn 1 of meer overtredingen geconstateerd. De meldingen zijn onderverdeeld in Meldingen Nationaal Plan Residuen (NPR), Meldingen voedselketeninformatie (VKI) en overige meldingen diergeneesmiddelen.

15 inspecties zijn uitgevoerd naar aanleiding van meldingen NPR. Bij 10 inspecties zijn overtredingen geconstateerd. Deze hadden betrekking op MRL-overschrijding, administratieve verplichtingen, de VKI en het toepassen van diergeneesmiddelen.

Er zijn 137 inspecties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen VKI. Bij 98 inspecties zijn overtredingen geconstateerd die betrekking hadden op de VKI, administratieve verplichtingen en het toepassen van diergeneesmiddelen. Het juist en volledig invullen van het VKI-formulier blijft hiermee een aandachtspunt.

Voor overige meldingen diergeneesmiddelen zijn 55 inspecties uitgevoerd. De helft van de 28 geconstateerde overtredingen bij vergunningplichtigen had betrekking op het voorhanden hebben van een niet-vergund diergeneesmiddel. Bij vergunningplichtigen zonder vergunning was de afdoening met betrekking tot invoer bij 10 van de 17 inspecties niet akkoord. Internethandelaren dienen net als reguliere handelaren in diergeneesmiddelen op de hoogte te zijn van de eventueel benodigde vergunning(en). Zo is voor het importeren van diergeneesmiddelen vanuit derde landen een importvergunning verplicht. Op deze pagina's vindt u meer informatie over vergunningen.

Werkwijze

Het toezicht op diergeneesmiddelen is risicogericht. Het aantal opgelegde maatregelen geeft hierdoor geen representatief beeld van de naleving binnen een sector. Bij 1 inspectie waarbij meerdere overtredingen zijn geconstateerd, kunnen meerdere of een combinatie van maatregelen worden opgelegd. Omdat we risicogericht toezichthouden, geeft het aantal opgelegde maatregelen geen representatief beeld van de naleving binnen een sector. De inspecteur kan naast het opleggen van een maatregel ook een mondelinge correctie (MC) geven. Meer informatie: hoe wij handhaven bij onjuist gebruik van diergeneesmiddelen.

Meldingen Nationaal Plan Residuen (NPR)

De NVWA is vanuit Europa verplicht om monitoringsonderzoek te doen naar de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen in levende dieren (boerderijfase) en producten van dierlijke oorsprong (slachtfase). Op veehouderijbedrijven en in slachthuizen onderzoeken we dierlijke producten en organen op diergeneesmiddelen en verboden stoffen. Andere voorbeelden van te bemonsteren stoffen zijn haar, urine en drinkwater.

De uitslagen worden beoordeeld. Wanneer sprake is van een overschrijding van de wettelijke norm, leidt dit tot een inspectie op het veehouderijbedrijf. Dit geldt ook voor meldingen afkomstig uit andere landen die betrekking hebben op dieren die afkomstig zijn uit Nederland, maar in het buitenland zijn geslacht.

In 2021 zijn 100 non conforme uitslagen naar aanleiding van monstername NPR beoordeeld. Hiervan hadden 57 monsters mogelijk betrekking op (dier)geneesmiddelen. In 15 gevallen heeft dit geleid tot een inspectie op het veehouderijbedrijf. Voor inzicht in de aangetroffen stoffen kijk bij de uitkomsten van het monitoringsprogramma 2021

Resultaten en interventies

toezichtsgebied aantal inspecties akkoord niet akkoord schriftelijke waarschuwing rapport van bevindingen
Melkvee 7 3 4 2 4
Varkens 4 0 4 3 4
Vleeskalveren 3 2 1 1 1
Pluimvee 1 0 1 0 1
Totaal 15 5 10 6 10

Toelichting per diersoort

Meldingen Voedselketeninformatie (VKI)

VKI-meldingen gaan over dieren die aangeleverd worden op het slachthuis waarbij de aangeleverde voedselketeninformatie mogelijk onjuist of onvolledig is. De informatie op het VKI-formulier komt dan niet overeen met de waarneming van de toezichthoudend dierenarts.

Resultaten en interventies

toezichtsgebied aantal inspecties akkoord niet akkoord MC schriftelijke waarschuwing* rapport van bevindingen
Melkvee 127 32 95 1 93 21
Vleeskalveren 4 2 2 0 2 0
Varkens 3 2 1 0 1 0
Pluimvee 1 1 0 0 0 0
Schapen 1 1 0 0 0 0
Geiten 1 1 0 0 0 0
Totaal 137 39 98 1 96 21

* In het specifiek interventiebeleid Diergeneesmiddelen is de door de NVWA op te leggen maatregel voor het onvolledig aanleveren van VKI gewijzigd van een RvB in een SW. Deze wijziging verklaart het verschil in het aantal opgelegde SW's en RVB's voor overtredingen VKI in vergelijking met voorgaande jaren.

Toelichting per toezichtgebied

Meer informatie over Voedselketeninformatie.

Overige meldingen diergeneesmiddelen

Naast meldingen NPR en meldingen VKI, is er een categorie overige meldingen diergeneesmiddelen. Deze meldingen zijn bijvoorbeeld afkomstig van andere toezichthoudende organisaties, bedrijven en particulieren.

Resultaten interventies

toezichtsgebied aantal inspecties akkoord niet akkoord schriftelijke waarschuwing rapport van bevindingen proces-verbaal VTC
Vergunningplichtigen 38 9 29 2 28 0 0
Veterinair 8 6 2 0 2 0 1
Melkvee 5 2 3 2 1 0 0
Paarden 3 0 3 0 3 0 0
Overig 1 0 1 0 0 1 0
Totaal 55 17 38 4 34 1 1

Toelichting per toezichtgebied

Meer informatie

Meer informatie over diergeneesmiddelen, wetgeving en hoe wij handhaven staat op de pagina Diergeneesmiddelen.