Quarantaine-organismen, PZ-quarantaine-organismen en RNQP's

De Plantgezondheidswet stelt regels om schade door ziekten en plagen aan planten te voorkomen of te beperken. Een aantal ziekten en plagen is in deze wet specifiek aangewezen als zogenoemde 'gereguleerde' organismen. Een ziekte of plaag wordt alleen gereguleerd als die aan bepaalde criteria voldoet. Een belangrijk criterium is dat er onaanvaardbare schade kan ontstaan in teelten, de groene ruimte of voor de werkgelegenheid, als deze organismen zich vestigen of verspreiden in de EU. Er zijn 3 groepen gereguleerde organismen.

Welke gereguleerde organismen zijn er?

Groepen gereguleerde organismen Toelichting
Quarantaine-organismen

Onder quarantaine-organismen vallen ook:

  • prioriteitsorganismen
  • organismen waarvoor noodmaatregelen gelden
  • quarantainewaardige organismen
PZ-quarantaine-organismen
PZ betekent 'protected zone' ofwel 'beschermd gebied'.
Enkele organismen hebben zowel een RNQP-status als een PZ-quarantainestatus.
Regulated Non-Quarantine Pests (RNQP's) Enkele organismen hebben zowel een RNQP-status als een PZ-quarantainestatus.

Meer over de gereguleerde organismen

Meld Quarantaine-organisme direct

Vermoedt u dat een quarantaine-organisme aanwezig is op een plant of plantmateriaal? Dan moet u dat bij ons melden. Dat geldt zowel voor bedrijven en organisaties als voor particulieren.

Rol NVWA bij gereguleerde organismen

Samen met de keuringsdiensten zijn wij verantwoordelijk voor het weren, elimineren en beheersen van Q-organismen, PZ-Q-organismen en RNQP's.

Bij een vondst op een bedrijf of bij een handelsinspectie leggen wij maatregelen op in overeenstemming met de EU-wetgeving.

Waar staat de regelgeving in de wet?

De Plantgezondheidswet geeft de regels hoe in Nederland omgegaan moet worden met ziekten en plagen. Deze wetgeving is gebaseerd op de EU-regelgeving (EU-Verordening 2016/2031). Bijlages van deze EU-Verordening geven details over gereguleerde organismen en eventuele eisen die daarvoor gelden. Deze informatie is verwerkt in diverse documenten op onze website, waaronder:

De officiële wetsteksten vindt u op de EU-website. In bijlage Verordening EU 2019/2072 vindt u de volgende informatie:

  • Quarantaine-organismen die niet in de EU voorkomen: bijlage IIA
  • Quarantaine-organismen die beperkt in de EU voorkomen: bijlage IIB
  • PZ-quarantaine-organismen: bijlage III; bijlage X geeft de aanvullende eisen.
  • RNQP's: bijlage IV; bijlage V geeft de aanvullende eisen.

Prioriteitsorganismen zijn apart benoemd in bijlage Verordening EU 2019/1702.

Organismen waar noodmaatregelen voor gelden zijn opgenomen in verschillende verordeningen. U kunt een verwijzing naar deze verordeningen vinden in het Register Q-organismen.

Op de EU-website vindt u deze wetgeving ook in andere talen via de pagina’s Plant health rules (europa.eu) en control measures (europa.eu).