Melden onveilige diervoeders

Diervoederbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het inkopen, produceren en op de markt brengen van veilig diervoeder. Onveilige diervoeders kunnen de gezondheid van dieren en mensen in gevaar brengen. Iedereen die een mogelijk onveilig diervoeder ontdekt, moet dat melden.

Meldplicht MRL overschrijding toegestane diergeneesmiddelen

Bekijk de beslisboom melden MRL overschrijding toegestane diergeneesmiddelen in levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

De NVWA houdt toezicht op de maatregelen die diervoederbedrijven nemen om de risico’s te beperken. Zo nodig informeert de NVWA autoriteiten in andere landen.

Hoe moet u melden?

U moet melden via het formulier melden onveilige diervoeders.

Indien relevant moet u daarbij ook aangeven van wie u de diervoeders heeft ontvangen, aan wie u de diervoeders heeft geleverd en welke passende maatregelen u treft om verdere risico’s te beheersen.

Wanneer moet u melden?

Iedereen die zich met diervoeders bezighoudt moet meteen de NVWA op de hoogte stellen als hij constateert of vermoedt dat de diervoeders wettelijke normen overschrijden (zonder rekening te houden met de meetonzekerheid), de gezondheid van mens of dier in gevaar brengen of schadelijk zijn voor het milieu.

Wie moeten melden?

  • diervoederbedrijven
  • veehouders
  • laboratoria
  • dierenartsen
  • transporteurs
  • opslagbedrijven
  • overslagbedrijven

Zie ook de pagina over de meldingsplicht voor laboratoria.

Wat doet de NVWA met uw melding?

De NVWA toetst of de maatregelen die het bedrijf neemt of voorstelt, voldoende zijn. Zo nodig bekijkt de NVWA na de melding samen met het bedrijf hoe groot het risico is, en wat het best gedaan kan worden om de risico’s te beheersen.

Bedrijven zelf verantwoordelijk

Bedrijven blijven er zelf verantwoordelijk voor om maatregelen te nemen om het gevaar voor mens, dier en milieu te minimaliseren. Bijvoorbeeld door het product uit de handel te nemen, het weer geschikt te maken als diervoeder of een bestemming  buiten de voedselketen te geven.

Indien nodig informeert de NVWA via het zogenoemde RASFF-systeem de autoriteiten van andere lidstaten of van derde landen.

Waarom moet u melden?

Uw melding is belangrijk om tijdig te kunnen signaleren of onveilige diervoeders in de handel zijn. Dit om te voorkomen dat het effect hiervan in de verdere keten groter wordt dan nodig en tot hoge maatschappelijke kosten leidt.

Bijvoorbeeld doordat producten van dierlijke herkomst door ongeschikt diervoeder niet meer gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan uw partij onveilig diervoeder deel uit maken van een grotere partij diervoeder, die via andere kanalen alsnog op de markt zou kunnen komen.

Wat gebeurt er als u niet meldt?

Onterecht niet melden beschouwt de NVWA als een overtreding.

Waar kunt u terecht met vragen?

U kunt voor vragen over diervoeders contact opnemen met het klantcontactcentrum van de NVWA.

Waar staat dit in de wet?

Zie voor meer informatie over de meldingsplicht, art. 5.15 lid 1 van de Wet dieren.