Dierlijke bijproducten: wettelijke eisen registratie

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor registratie.

Verordening (EG) nr. 1069/2009

De registratieplicht is opgenomen in artikel 23 van de Verordening dierlijke bijproducten. De eisen waaraan geregistreerde bedrijven moeten voldoen zijn opgenomen in artikel 20 en bijlage IX, hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening horend bij de Verordening dierlijke bijproducten). Soms gelden er daarnaast nog specifieke eisen per product. Deze zijn opgenomen in bijlage XIII van Verordening (EU) nr. 142/2011.

De Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011 bevatten ook algemene voorschriften waaraan alle bedrijven die met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten werken moeten voldoen. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op vervoer, identificatie, handelsdocumentatie en administratie.

Andere relevante eisen

Veel bedrijven die werken met dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten zijn eigenlijk diervoederbedrijven, afvalbedrijven of bedrijven in de agrarische sector. Zij moeten dus bijvoorbeeld ook voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van diervoeder, afval en meststoffen.