Intracommunautair handelsverkeer DBP: aanvragen toestemming

Heeft u toestemming nodig van de NVWA voor het naar Nederland brengen van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten?

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

Algemeen

 • Het aanvraagformulier is gebaseerd op het model uit bijlage XVI, hoofdstuk III, afdeling 10 van Verordening (EU) nr. 142/2011.
 • Op diverse plaatsen in het formulier kunt u meer uitleg krijgen over wat u moet of kunt invullen. U vindt deze uitleg onder de blauwe vierkantjes met het witte vraagteken en in waarschuwingsteksten.
 • Nederlandse ondernemers hebben eHerkenning nodig voor het invullen van het formulier. Heeft u nog geen eHerkenning? Kijk op de pagina eHerkenning.
 • Met het formulier kunt u toestemming aanvragen, een nog niet afgehandelde toestemmingsaanvraag intrekken of een reeds verleende toestemming intrekken. In Stap 3 geeft u aan wat u wilt doen.
 • Houd uw NVWA-klantnummer bij de hand, u moet dit invullen in Stap 3. Heeft u nog geen klantnummer? Kijk op de pagina Klantnummer en kosten.

Stap 1

 • Het formulier is in het Nederlands en het Engels opgesteld. Klik in stap 1 (Inleiding) op de link om van taal te wisselen.
 • Lees de gegeven informatie zorgvuldig door.

Stap 2

 • Vult u het formulier in namens een Nederlandse onderneming? Kies dan voor het invullen met eHerkenning.
 • Vult u het formulier in als particulier of namens een buitenlandse onderneming? Kies dan voor invullen zonder eHerkenning.

Stap 3

 • Vul de gegevens van het aanvragende en het verzendende bedrijf in.

Stap 4

 • Geef aan om welk materiaal of product het gaat en tot welke categorie (1 of 2) dit behoort. Selecteer het gebruik waarvoor het materiaal of product bestemd is. Het formulier staat niet toe dat u voor verschillende materialen of producten en/of categorieën tegelijkertijd toestemming aanvraagt.
 • Gaat het om niet-verwerkte mest (categorie 2-materiaal) van andere diersoorten dan pluimvee en paardachtigen, bestemd voor uitrijden op het land? Dan is naast toestemming van de NVWA ook toestemming nodig van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending. Maak een PDF-bestand van de buitenlandse toestemming en upload deze in het aanvraagformulier.
 • Gaat het om inhoud van het maagdarmkanaal gemengd met slib en/of categorie 3-materiaal? Klik dan bij de vraag "Categorie 2-materiaal bestaande uit:" de optie "Inhoud van het maagdarmkanaal van de volgende diersoorten" aan en beantwoord de vervolgvragen. Betreft het een mengsel met zowel slib als categorie 3-materiaal? Klik in dat geval bij de vervolgvragen zowel "mengsel met slib en/of" als "mengsel met categorie 3-materiaal aan". Geef, in geval van mengsels met categorie 3-materiaal, aan om wat voor materiaal het gaat.
 • Gaat het om inhoud van het maagdarmkanaal gemengd met ander categorie 2-materiaal? Klik dan bij de vraag "Categorie 2-materiaal bestaande uit:" de optie "Overige (aard van het materiaal)" aan. Beschrijf de gemengde materialen, bijv. "inhoud van het maagdarmkanaal gemengd met materiaal uit de voorbehandeling van afvalwater".
 • Gaat het om insectenmest ("frass")? Kies dan onder de optie "niet-verwerkte mest" voor "overige diersoorten" en vermeld dat het om insectenmest gaat.

Stap 5

 • Vul de gegevens in van het bedrijf waarvandaan het materiaal of product afkomstig is. Afhankelijk van het materiaal of product en de gebruiksbestemming kunt soms meer dan één herkomstbedrijf opgeven.
 • Voor kadavers bestemd voor crematie volstaat het opgeven van de lidstaat van herkomst, met uitzondering van kadavers uit Duitsland. Daarvoor moet u opgeven via welk erkend opslagbedrijf het materiaal verzonden wordt.
 • In een aantal gevallen geeft het formulier aan dat u een specifieke verklaring van het bedrijf van oorsprong of de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending moet uploaden. Het gaat om niet-verwerkte mest anders dan van pluimvee en paardachtigen die bestemd is voor uitrijden op het land en om gesmolten vetten en vleesbeendermeel verkregen uit categorie 1- of 2-materiaal voor diverse gebruiksbestemmingen. Meer informatie over de benodigde verklaring vindt u op de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming.

Stap 6

 • Vul de gegevens in van het bedrijf dat de eindbestemming is van het materiaal of product. Afhankelijk van het materiaal of product en de gebruiksbestemming kunt soms meer dan één bestemmingsbedrijf opgeven.
 • Gaat het materiaal of product (voor zover toegestaan) eerst tijdelijk naar een opslagbedrijf? Vul dan ook van dat bedrijf de gegevens in.

Stap 7 t/m 9

 • Vul de voor ondertekening benodigde gegevens in.
 • Let goed op dat u het juiste e-mailadres invult. De NVWA stuurt de ontvangstbevestiging en het besluit naar het opgegeven e-mailadres.
 • Druk op 'Verzenden'.

Toelichting op de procedure

 • Na elektronische verzending van het aanvraagformulier ontvangt u een automatische e-mail ter bevestiging. Bewaar deze e-mail goed. De e-mail bevat een PDF-bestand met de door u ingevulde gegevens en het referentienummer van de aanvraag. Ook de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending ontvangt dit bestand.
 • Na ontvangst van uw aanvraag heeft de NVWA twintig kalenderdagen om te besluiten of de zending waarop uw aanvraag betrekking heeft wordt aanvaard, onder voorwaarden wordt aanvaard of wordt geweigerd.
 • U ontvangt dit besluit per e-mail in de vorm van een PDF-bestand. Het referentienummer van het besluit correspondeert met dat van uw aanvraag. Ook de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending ontvangt het besluit.
 • Een besluit tot aanvaarding heeft een beperkte geldigheid. Heeft u toestemming aangevraagd voor een bepaalde hoeveelheid materiaal? Dan geldt het besluit voor die hoeveelheid. Heeft u geen hoeveelheid opgegeven in het aanvraagformulier? Dan is het besluit meestal twee jaar geldig. Gaat het om niet-verwerkte mest bestemd voor uitrijden op het land? Dan is de geldigheid beperkt tot een jaar.

Goed om te weten

 • Aan het verlenen van toestemming voor intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten zijn kosten verbonden.
 • Toestemming wordt alleen gegeven aan bedrijven die beschikken over de benodigde registratie, erkenning of toestemming op grond van de Verordening dierlijke bijproducten. Meer hierover leest u op de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming.
 • U kunt nog geen toestemming aanvragen voor het naar Nederland brengen van vismeel en visolie (verkregen uit categorie 3-materiaal) die bestemd is voor gebruik in diervoeder, maar eerst ontgift moet worden. Hetzelfde geldt voor het naar Nederland brengen van vleesbeendermeel verkregen uit categorie 1- of 2-materiaal dat bestemd is voor verstoking. De NVWA kan daarvoor namelijk nog geen toestemming geven. Op de pagina Intracommunautair handelsverkeer DBP: wettelijke eisen toestemming leest u waarom.
 • Er is geen toestemming nodig voor het naar Nederland brengen van verwerkte mest uit andere EU-lidstaten.
 • Verwar de toestemming niet met de TRACES-melding die voor verzending van sommige dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten nodig is.
 • Heeft u de toestemming geregeld en wordt de partij verzonden? Dan moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending een Traces-melding doen als het een om een product gaat waarvoor dat verplicht is.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager of toestemminghouder om te zorgen dat de verschillende belanghebbenden (verzender, plaats van oorsprong, geadresseerde en plaats van bestemming) over een afschrift van de toestemming (aanvraag en besluit) beschikken. Bij een inspectie of controle kan om een dergelijk bewijsstuk worden gevraagd.