Inspectieresultaten gewasbescherming bij sierteelt onbedekt 2022

In 2022 heeft de NVWA 134 bedrijfsinspecties uitgevoerd in de sierteelt buiten. Bij deze inspecties controleerden we of bedrijven zich aan de wettelijke regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hielden en of ze de middelen op de juiste wijze toepasten.

In het kort: controle bij verschillende teeltgroepen

We voerden inspecties uit bij telers van sierteeltgewassen in open lucht (onbedekte sierteelt). Het ging om telers van:

 • bloemen
 • vaste planten
 • bomen

We controleerden of de telers zich aan de wettelijke regels voor gewasbeschermingsmiddelen hielden. Die regels staan onder meer in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Daarnaast staan in het wettelijk gebruiksvoorschrift van elk afzonderlijk gewasbeschermingsmiddel voorschriften en toepassingsvoorwaarden. Daar moet een gebruiker zich aan houden. Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vormt een risico voor mens, dier en milieu.

Bij elke teler hebben we een fysieke en administratieve inspectie uitgevoerd. Daarnaast analyseerden we gewasmonsters op de aanwezigheid van werkzame stoffen van niet (in de teelt) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Van de 134 inspecties waren er 71 akkoord en 63 niet akkoord. Bij het merendeel van de telers die in overtreding waren was sprake van onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het percentage inspecties waarbij de regels goed werden nageleefd is gedaald: van 82% in 2017 naar 61% in 2022.

Inspectieresultaten: 61% naleving

Bij 63 telers constateerden we een of meerdere overtredingen. Het ging bijvoorbeeld om:

 • onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (zie toelichting hieronder)
 • voorraad van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
 • geen of onvolledige spuitregistratie
 • het niet voldoen aan de keuringsplicht voor toedieningsapparatuur
 • geen of onjuist bewijs van vakbekwaamheid
 • geen of onvolledige gewasbeschermingsmonitor

In de tabel hieronder staan de resultaten per teeltgroep. De informatie over het aantal bedrijven binnen een teeltgroep is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2022.

Resultaten per teeltgroep
Teeltgroep Aantal bedrijven (omvang groep) Aantal inspecties Niet-akkoord
Bloemisterij 1194 42 20
Vaste planten 501 32 15
Boomkwekerij 2268 60 28
Totaal 3963 134 63

Hoe hebben wij gehandhaafd?

Wij hebben gehandhaafd volgens ons interventiebeleid. Voor de overtredingen hebben we een rapport van bevindingen opgemaakt of een schriftelijke waarschuwing aangezegd. In totaal ging het om 26 rapporten van bevindingen (die kunnen leiden tot een boete) en 26 schriftelijke waarschuwingen.

Bij 11 bedrijven ging het om een kleine overtreding en konden we volstaan met een mondelinge mededeling.

Maatregelen per teeltgroep
Teeltgroep Aantal inspecties niet-akkoord Mondelinge mededeling Schriftelijke waarschuwing Rapport van bevindingen
Bloemisterij 20 2 8 10
Vaste planten 15 3 5 7
Boomkwekerij 28 6 13 9
Totaal 63 11 26 26

Hoe was de naleving?

Als we de 11 kleine overtredingen buiten beschouwing laten, hielden 82 bedrijven zich aan de wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Het totaal geconstateerde naleefniveau komt hiermee op 61%. Dit hebben we berekend op basis van het aantal overtredingen met een rapport van bevindingen en/of een schriftelijke waarschuwing tot gevolg.

Naleving per teeltgroep
Teeltgroep Aantal inspecties Aantal inspecties akkoord of alleen mondelinge mededeling Percentage naleving
Bloemisterij 42 24 57%
Vaste planten 32 30 63%
Boomkwekerij 30 38 63%
Totaal 134 82 61%

Naleving (juist) gebruik gewasbeschermingsmiddelen: 75%

Bij het merendeel van de telers die in overtreding waren was sprake van onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door 35 van de 134 bedrijven werden niet (in de teelt) toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of werden toegelaten gewasbeschermingsmiddelen onjuist toegepast. Dit is een percentage van 25%. We constateerden de volgende overtredingen:

 • Er werd een niet in Nederland toegelaten middel gebruikt. Deze overtreding zagen we 4 keer.
 • Er werden niet (in de teelt) toegelaten middelen gebruikt. Deze overtreding zagen we 17 keer.
 • Telers voldeden niet aan de voorschriften om drift (verwaaiing) te verminderen. Deze overtreding zagen we 6 keer.
 • Telers gebruikten een te hoge dosering, hielden zich niet aan het aantal toepassingen of aan het voorgeschreven interval. Dergelijke overtredingen zagen we 7 keer.
 • 1 teler hield zich niet aan de beperkingen die binnen een grondwaterbeschermingsgebied gelden.

Hoe hebben wij gehandhaafd?

Voor deze overtredingen hebben we 25 rapport van bevindingen opgemaakt, 8 keer een schriftelijke waarschuwing aangezegd en 2 mondelinge mededelingen gedaan.

Vervolgaanpak: wij blijven controleren

Het naleefniveau in de onbedekte teelt van sierteeltgewassen is ten opzichte van 2017 gedaald: van 82% naar 61%. Deze lage naleving zit voornamelijk in het onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Van de in 2022 geïnspecteerde telers past 25% toegelaten gewasbeschermingsmiddelen onjuist toe. Ook worden er door deze groep niet (in de teelt) toegelaten middelen gebruikt. Gezien de lage naleving zal de onbedekte sierteelt de komende jaren onder onze aandacht blijven.