Registratie van bedrijven

Zowel in de nationale Meststoffenwet als in de Europese Verordening dierlijke bijproducten zijn regels opgenomen over registratie van bedrijven die zich bezighouden met transport van mest. Hoe verhouden deze regels zich tot elkaar?

Wat zijn de regels?

  • Met het oog op het vervoer van dierlijke meststoffen zijn in het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet voorschriften opgenomen over registratie van intermediaire ondernemingen.
  • De Verordening dierlijke bijproducten schrijft voor dat bedrijven die dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten vervoeren of verhandelen zich moeten laten registreren. Niet-verwerkte mest is een dierlijk bijproduct, verwerkte mest is een daarvan afgeleid product. De registratieplicht geldt dus ook voor transporteurs en handelaren in niet-verwerkte en verwerkte mest.

Wat betekent dit?

  • Intermediaire ondernemingen moeten zich zowel laten registreren op grond van het Uitvoeringsbesluit meststoffenwet als op grond van de Verordening dierlijke bijproducten. Voor de ene intermediair zal dit zijn vanwege de activiteit transport, voor de andere vanwege de activiteit handel en soms misschien voor beide.
  • Registreren als intermediair doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Registreren op grond van de Verordening dierlijke bijproducten doet u bij de NVWA.
  • Er zijn ook transporteurs van meststoffen die zich niet als intermediaire onderneming hoeven laten registreren. Zij moeten zich echter wel laten registreren op grond van de Verordening dierlijke bijproducten.
  • Heeft uw intermediaire onderneming één of meer opslaglocaties in eigendom of beheer? Als daar verwerkte mest wordt opgeslagen, heeft elk van deze locaties afzonderlijk een erkenning nodig op grond van de Verordening dierlijke bijproducten.
  • Behandelt of verwerkt  uw intermediaire onderneming mest? Ga dan na of u een erkenning nodig heeft als biogasinstallatie, composteerinstallatie of mestverwerkingsinstallatie?