Met dierlijke bijproducten/diervoeders gecombineerd vervoer

Op het transport van de productgroepen food, feed, dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten hiervan zijn verschillende wettelijke eisen van toepassing. Vooral bij bedrijven die 2 of meer van deze productgroepen vervoeren kan dit tot verwarring leiden.

Overzicht wettelijke eisen en hoe daaraan te voldoen: samengevat per productgroep

Food

Feed

Dierlijke bijproducten (DBP)

Betreft: grondstoffen, levensmiddelen en ingrediënten bestemd voor menselijke consumptie.

Betreft: diervoeders (voedermiddelen, additieven, voormengsels, aanvullende en volledige diervoeders).

Betreft: producten van dierlijke oorsprong en daarvan afgeleide producten (AP) die niet (meer) voor menselijke consumptie zijn bestemd.

NVWA-registratie

Aanmelden via NVWA

NVWA-registratie

Aanmelden via NVWA

NVWA-registratie

Aanmelden via NVWA

Toepassen Hygiënecode Transport, opslag en distributie óf via een eigen HACCP-handboek voldoen aan art. 4 en 5, en de bijlage II van Verordening (EG) Nr. 852/2004.

Toepassen Hygiënecode Wegtransport Diervoeders, via de GMP+ standaard B4

óf via een eigen HACCP-handboek voldoen aan art. 6 en 7, en de bijlage II van Verordening (EG) Nr. 183/2005. Algemene informatie over diervoedertransporten is te vinden via GMP+ international.

Geen Hygiënecode.

Eisen staan in Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

De belangrijkste eisen hierin zijn:

  • vervoer DBP en afgeleide producten hiervan in gesloten nieuwe verpakkingen of lekvrije voertuigen;
  • voertuigen moeten schoon en droog zijn voor gebruik en voor zover nodig na elk gebruik gereinigd, gespoeld en/of ontsmet, om versleping te voorkomen;
  • DBP en afgeleide producten hiervan bestemd voor de diervoederproductie moeten tijdens het vervoer op een geschikte temperatuur worden gehouden;
  • tijdens het vervoer moeten DBP en afgeleide producten vergezeld gaan van een handelsdocument;
  • de verzender en de vervoerder dienen ten minste 2 jaar een kopie te bewaren van het handelsdocument. De ontvanger bewaart het origineel ten minste 2 jaar. 

Voor een aantal DBP en afgeleide producten gelden specifieke voorschriften voor bijvoorbeeld temperatuur en etikettering. Neem bij vragen hierover  contact op met uw brancheorganisatie.

Levensmiddelen in bulk in vloeibare, gegranuleerde of poedervormige staat:

  • containers/tanks mogen uitsluitend voor vervoer van levensmiddelen worden gebruikt;
  • tekst op container/tank/ruimte: ‘Alleen voor levensmiddelen’.

Etiket op het wegtransportmiddel met daarop de categorie die wordt vervoerd en de specifieke tekst die bij het soort product hoort.

Bij grensoverschrijdend vervoer van DBP tussen de lidstaten, zijn voor de etiketten op de verpakking of op het vervoermiddel de volgende voorgeschreven kleurcodes van toepassing: categorie 1 = zwart, categorie 2 = geel, categorie 3 = groen.

Er zijn geen specifieke modellen handelsdocumenten voor food voorgeschreven.

Er zijn geen specifieke modellen handelsdocumenten voor feed voorgeschreven. Wel dienen in geval van diervoeders in bulk de etiketteringseisen van Verordening (EG) nr. 767/2009 op het transportdocument te worden vermeld.

Bij vervoer naar andere landen binnen de Europese Unie moet een voorgeschreven model handelsdocument de partij vergezellen. Het model hiervan staat in Hoofdstuk III van Bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 142/2011. Bij binnenlands vervoer is dit voorgeschreven handelsdocument niet noodzakelijk, maar kan een model document (bijvoorbeeld een CMR) de partij vergezellen. Hierop moeten wel bepaalde gegevens zijn opgenomen: zie hiervoor Bijlage VIII, Hoofdstuk III, punt 6, f). De ontvanger bewaart het origineel, de verzender en transporteur bewaren elk een afschrift van het handelsdocument.