Een zienswijze indienen bij openbaar maken bedrijfsgegevens

Iedereen kan via een Woo-verzoek informatie bij de NVWA opvragen. Daarnaast maken we ook uit eigen beweging inspectieresultaten openbaar. Dit noemen we actieve openbaarmaking. Gaat het om informatie over u of uw bedrijf? Dan vragen we u vooraf om een reactie op het openbaar maken van uw gegevens. Uw reactie noemen we een zienswijze. Uw zienswijze nemen we mee in ons besluit tot openbaarmaking. Hier leest u hoe u een zienswijze indient.

Waarom maken we uw gegevens openbaar?

De rechter heeft bepaald dat iedereen recht heeft te weten welke bedrijven wij controleren en waar wij overtredingen constateren. We maken daarom sinds 2023 bedrijfsgegevens openbaar als iemand daar via een Woo-verzoek om vraagt. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen we informatie uit documenten verwijderen.

Wat betekent dit voor mij?

Heeft u te maken met ons toezicht of onze inspecties? Dan maken we uw bedrijfsnaam en -gegevens bekend bij een Woo-verzoek. U kunt een zienswijze indienen. Mogelijk geldt een uitzondering waardoor we bepaalde gegevens toch niet openbaar maken. In artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Woo leest u welke uitzonderingen kunnen gelden.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Heeft u een brief van ons ontvangen over een voornemen tot openbaarmaking van informatie over u of uw bedrijf of organisatie? En bent u het hier niet mee eens? U kunt uw zienswijze indienen via een online formulier. Ook als u geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van uw gegevens, kunt u dit aangeven in het formulier.

U kunt ook schriftelijk uw zienswijze indienen. Stuur de brief naar:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Divisie Juridische Zaken, Team Openbaarmaking
Postbus 43006
3540 AA Utrecht

Hoeveel tijd heb ik voor het indienen van de zienswijze?

Dien uw zienswijze in binnen 2 weken nadat wij de brief naar u hebben verzonden. Reageert u niet binnen 2 weken? Dan gaan we ervan uit dat u instemt met de openbaarmaking. U bent niet verplicht een zienswijze in te dienen.

Wat zet ik in mijn zienswijze?

  • Gaat uw zienswijze over het openbaar maken van uw gegevens? Leg uit waarom u vindt dat voor u een uitzondering geldt. In artikel 5.1 en artikel 5.2 van de Wet open overheid staat welke uitzonderingen kunnen gelden.
  • Leg uw situatie uit: wat betekent het bekendmaken van de gegevens voor u of uw organisatie?
  • Geef, waar mogelijk, in de documenten aan welke informatie volgens u verwijderd moet worden. En welke uitzonderingsgrond volgens u van toepassing is.
  • Voeg alle gegevens toe waaruit uw standpunt blijkt en die uw zienswijze ondersteunen.

Kan ik iemand machtigen?

Wilt u iemand anders uw zienswijze door laten geven? U mag iemand machtigen. Wij moeten dan wel een bewijs van uw machtiging ontvangen. De gemachtigde kan dit bewijs uploaden in het online formulier bij het indienen van de zienswijze. Is de gemachtigde uw advocaat? Dan is het niet nodig om een bewijs van uw machtiging mee te sturen.

Wat doen we met uw zienswijze over een Woo-verzoek?

Wij nemen uw zienswijze mee in onze definitieve besluit om gegevens openbaar te maken over u of uw organisatie. Het kan zijn dat we niet aan al uw wensen voldoen. U krijgt van ons een brief met het definitieve Woo-besluit. Hierin staat hoe wij met uw zienswijze zijn omgegaan en welke informatie wij hebben weggelaten. Degene die het Woo-verzoek heeft ingediend krijgt ook een besluit.

Informatie veranderen in een Woo-besluit is niet mogelijk. Tekst onleesbaar maken is wel mogelijk als een van de uitzonderingsgronden van de Woo van toepassing is.

Kan ik bezwaar maken tegen het definitieve besluit?

Wilt u de openbaarmaking tegengaan? Dan kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 2 weken na dagtekening van onze brief met het definitieve besluit. In deze brief staat hoe u dit kunt doen.

Ook moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht. Doe dit bij de rechtbank waar uw woonplaats onder valt. Zo voorkomt u dat tijdens de behandeling van uw bezwaar de informatie openbaar wordt gemaakt.

U kunt een verzoek tot een voorlopige voorziening schriftelijk of digitaal bij de rechtbank indienen. Bij een digitaal verzoek moet u DigiD gebruiken. Meer informatie leest u op Rechtspraak.nl.

Een zienswijze indienen bij actieve openbaarmaking

We maken ook uit eigen beweging inspectieresultaten openbaar. Dit noemen we actieve openbaarmaking. We vermelden dan ook de namen van bedrijven, producten of merken. Als het om uw bedrijf, product of merk gaat, ontvangt u van ons een brief. Daarin staat dat we gegevens openbaar willen maken en om welke gegevens het gaat. In deze brief vragen we u ook om een zienswijze in te dienen. Daarin kunt u uw reactie geven op de voorgenomen openbaarmaking. We betrekken uw reactie bij ons besluit tot openbaarmaking.

U kunt uw zienswijze mailen naar actieveopenbaarmaking@nvwa.nl.

U kunt ook schriftelijk uw zienswijze indienen. Stuur de brief naar:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Divisie Juridische Zaken, Team Openbaarmaking
Postbus 43006
3540 AA Utrecht

Wat doen we met uw zienswijze over een actieve openbaarmaking?

Wij nemen uw zienswijze mee in onze definitieve besluit om gegevens openbaar te maken over u of uw organisatie. Het kan zijn dat we niet aan al uw wensen voldoen. Informatie veranderen is niet mogelijk. We kunnen gegevens wel onleesbaar maken.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen publiceren we een definitief besluit op onze website. Hierin staat welke informatie we openbaar maken en hoe we met de ingediende zienswijzen zijn omgegaan. Vier weken na de publicatie van het definitieve besluit maken we de inspectieresultaten op onze website openbaar.