Bezwaar maken tegen besluiten van de NVWA

Bent u het niet eens met een besluit van de NVWA? Dan kunt u bezwaar maken. Een besluit is een beslissing van de NVWA die gevolgen voor u heeft. Een besluit ontvangt u altijd schriftelijk van ons. Bekijk op deze pagina waartegen u bezwaar kunt maken. En wie dat kunnen doen.

Waartegen kan ik bezwaar maken?

U kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit van de NVWA. In de besluiten die u van ons krijgt, staat altijd een tekst met het kopje ‘Bezwaarmogelijkheid’. Bekijk hieronder een overzicht met soorten besluiten. Twijfelt u of een brief een besluit is? Neem dan contact met ons op.

Soorten besluiten

Hieronder ziet u een aantal soorten besluiten.

Handhavingsbesluiten

Met een handhavingsbesluit leggen we u een boete of maatregel op. We hebben dan bij u een overtreding gezien en gaan handhaven.

Bestuurlijke boetes

U heeft van ons een brief gehad waarin staat dat u een boete heeft gekregen. Bent u niet eens met deze boete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Maatregelen

U heeft van ons een brief gehad waarin staat dat u een maatregel opgelegd heeft gekregen. Bijvoorbeeld een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang, of een schorsing van een erkenning. Bent u het niet eens met ons besluit om u een maatregel op te leggen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Afwijzing van een aanvraag

U heeft bij ons een aanvraag gedaan zodat u bepaalde handelingen kunt uitvoeren, bijvoorbeeld een erkenning, vergunning, ontheffing of registratie. Wij hebben uw aanvraag afgewezen. Dat kan om verschillende redenen zijn. Bent u niet eens met de afwijzing? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Voorbeelden:

  • U wilt proeven uitvoeren met diergeneesmiddelen, diervoeders of andere stoffen. Daarvoor heeft u een vergunning nodig.
  • U wilt dieren kunnen slachten. Daarvoor heeft u een erkenning nodig voor uw slachthuis.
  • U wilt wilde dieren kunnen verhandelen. Daarvoor moet u geregistreerd staan in het register voor gekwalificeerde jagers.
  • U heeft een overtreding gezien en wilt dat wij gaan handhaven. Daarvoor doet u een handhavingsverzoek bij ons.

Negatieve keuringsbeslissing

U heeft bij ons een keuring gevraagd om uw producten of dieren te kunnen importeren of exporteren. Of u heeft bij ons een keuring gevraagd bij de ante mortem (AM) of post mortem (PM) keuring zodat u kunt gaan slachten. En hebben wij het dier of de producten afgekeurd? Of de import of export geweigerd? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Openbaarmakings- en inzagebesluiten

Wij verwerken veel informatie over toezicht en handhaving. Heeft u informatie of documenten van ons nodig? U kunt een verzoek doen om documenten openbaar te maken, of een verzoek doen om uw eigen persoonsgegevens in te zien.

Woo-verzoek

Volgens de Wet open overheid (Woo) kunt u ons vragen om documenten openbaar te maken. Heeft u bij ons een verzoek ingediend voor de openbaarmaking van documenten? En hebben wij dit geweigerd, gedeeltelijk geweigerd, of bent u van mening dat er meer documenten beschikbaar zouden moeten zijn? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

AVG-verzoek (of Wpg-verzoek)

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Hebben wij uw verzoek afgewezen of gedeeltelijk toegewezen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Openbaarmaking van uw bedrijfsgegevens

Soms maken we bedrijfsgegevens openbaar. Bijvoorbeeld omdat iemand een Woo-verzoek heeft ingediend. Of omdat we het zelf openbaar maken in inspectieresultaten. Bent u het niet eens met ons definitieve besluit om uw bedrijfsgegevens te publiceren? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken

Facturen

Voor sommige werkzaamheden brengen wij kosten in rekening. Denk bijvoorbeeld aan toezicht bij erkende bedrijven, een keuring, herinspectie, of extra kosten bij verscherpt toezicht. Heeft u een factuur van ons ontvangen en bent u daar niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Schadebesluiten

Als u schade heeft door iets wat wij hebben gedaan, dan kunt u een verzoek om schadevergoeding bij ons indienen. Dat doet u met het formulier Aansprakelijkstelling.

Heeft u schade geleden door een besluit van ons? En heeft u het verzoek ingediend en hebben wij uw verzoek afgewezen of slechts gedeeltelijk toegewezen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Heeft u schade geleden door een andere handeling van ons? Dan kunt u de schade alleen verhalen via de civiele rechter. 

Wie kunnen er bezwaar maken?

Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dat zijn personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het besluit, of rechtstreeks in hun belangen worden getroffen door het besluit.

Als u of uw bedrijf bijvoorbeeld een boete van ons krijgt, dan bent u belanghebbende. Als we uw bedrijf stilleggen, dan bent u belanghebbende. Maar ook als wij besloten hebben om uw gegevens openbaar te maken naar aanleiding van een Woo-verzoek van een ander, bent u belanghebbende. Twijfelt u of u belanghebbende bent, neem dan contact met ons op.

Namens uzelf bezwaar maken of iemand machtigen

Is het besluit aan u gericht of bent u op een andere manier belanghebbende? Dan kunt u zelf bezwaar maken, of u kunt iemand anders machtigen om namens u bezwaar te maken. Zie ook Hoe maak ik bezwaar tegen een besluit van de NVWA.

Is het besluit tot een ander gericht of bent u niet zelf de belanghebbende? Dan kunt u alleen bezwaar maken als u door de ander bent gemachtigd om namens hem of haar bezwaar te maken. Zorg ervoor dat u een schriftelijke machtiging heeft. De machtiging moet zijn ondertekend door degene die u machtigt en mag niet ouder zijn dan een jaar.

Namens een rechtspersoon

Is het besluit gericht aan een rechtspersoon, zoals een NV of BV? Dan kunt u alleen bezwaar maken als u de bestuurder, zijn advocaat of een gemachtigde bent. U moet dan een document meesturen, waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden. Dit kan een scan of kopie zijn van de inschrijving van deze rechtspersoon in het Handelsregister van de KVK, waaruit blijkt dat u de bestuurder bent. Of dit kan een machtiging zijn, die is ondertekend door de bestuurder van de rechtspersoon.