Bezwaar en beroep tegen de bestuurlijke boete

De boete wordt opgelegd met een boetebeschikking. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen zo’n beschikking bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan.

Naar aanleiding van het bezwaar wordt er een nieuwe beslissing genomen. Tegen die beslissing staat vervolgens beroep open bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht.

Wat in het bezwaarschrift moet staan

  • de datum
  • uw naam en adres
  • omschrijving boetebeschikking (briefkenmerk, datum en boetezaaknummer, of een kopie van de hele beschikking)
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Als iets ontbreekt kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard en niet behandeld.

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Tegen de uitspraak van de Rechtbank is vervolgens hoger beroep mogelijk. Hieronder wordt schematisch per wet weergegeven, bij welke bestuursorganen of rechtscolleges bezwaar, beroep en hoger beroep ingediend kan worden.

Wetgeving

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

Warenwet

Kennelijk ongegrond, ambtelijk horen of VWS-commissie Bezwaarschriften Awb

Rechtbank Rotterdam

CBb Den Haag

Tabakswet

Kennelijk ongegrond, ambtelijk horen of VWS-commissie Bezwaarschriften Awb

Rechtbank Rotterdam

CBb Den Haag

Geneesmiddelenwet

Kennelijk ongegrond, ambtelijk horen of VWS-commissie Bezwaarschriften Awb

Rechtbank in het rechts­gebied van de woon­plaats van belangheb­bende

Raad van State Den Haag

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden artikelen 90

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Rechtbank Rotterdam

CBb Den Haag

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Gezondheids- en Welzijnswet dieren artikel 120b, eerste lid

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Rechtbank Rotterdam

CBb Den Haag

Wet dieren

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Wet dieren artikel 8.7

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Rechtbank Rotterdam

CBb Den Haag

Bij alle wetten geldt dat het instellen van bezwaar en eventueel vervolgens beroep geen opschortende werking heeft. Dat betekent dat de boete eerst betaald moet worden.