Opleiding fytosanitaire-controlemedewerker

Bedrijven die opgenomen zijn in het register Bedrijfscontrolesystemen mogen voor export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK de fytosanitaire controles laten uitvoeren door bevoegde fytosanitaire-controlemedewerkers. De Naktuinbouw Academy verzorgt de opleiding tot controlemedewerker. Hieronder vindt u inhoudelijke informatie van de NVWA die u als cursist nodig heeft bij het volgen van de opleiding.

Uitstel controles tot eind 2023

Het VK heeft de ingangsdatum voor fase 3 van het Border Operating Model (BOM) uitgesteld tot – waarschijnlijk – eind 2023. Dat betekent dat de fytosanitaire-controlemedewerker pas na die tijd de fytosanitaire controles hoeft uit te voeren.

De in 2022 gestarte opleidingen zijn inmiddels afgerond. Bij voldoende belangstelling starten in 2023 nieuwe cursussen.

Verplichte opfriscursus voor start fase 3

Voordat fase 3 daadwerkelijk ingaat, moet u als fytosanitairecontrolemedewerker een verplichte opfrisopleiding volgen. Deze opfrisopleiding bevat geen examen. Naar verwachting kunt u de cursus volgen in de loop van 2023. Dit is uiteraard afhankelijk van de datum waarop fase 3 definitief start.

Certificaat 2 jaar geldig vanaf ingang fase 3 BOM

Als u in kalenderjaar 2022 slaagt voor de opleiding, ontvangt u een certificaat met uitgiftedatum 1 juli 2022. Uw certificaat blijft vervolgens 2 jaar geldig vanaf de datum waarop fytosanitaire certificaten voor snijbloemen, groenten en fruit richting het VK verplicht zijn. Dus vanaf de definitieve start van fase 3 van het BOM.

Certificaat verlengen

Vervolgens moet u elke 2 jaar een opfriscursus volgen om uw kennis op peil te houden en uw certificaat te verlengen.

Hoe vaak moet ik controles uitvoeren zodat mijn certificaat geldig blijft?

Over een periode van een half jaar moet u minimaal 4 uur per week fytosanitaire controles uitvoeren. Het KCB controleert dit bij de periodieke bedrijfsaudit. Daarbij gaan ze uit van de periodes van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.

Nog geen examen gedaan of niet geslaagd?

Maak dan vóór 1 juli 2022 een afspraak bij het KCB om het examen in te plannen. Bent u niet voor 1 juli aangemeld, dan moet u de opleiding opnieuw volgen en afronden om een certificaat te behalen.

Houd daarnaast rekening met het volgende:

  • U kunt pas praktijkexamen doen, nadat u geslaagd bent voor het theorie-examen en heeft deelgenomen aan alle praktijksessies .
  • De kosten van het examen zitten in de opleidingsprijs, tenzij u zich na 1 juli 2022 aanmeldt voor uw examen. 
  • Voor een eventueel herexamen brengt Naktuinbouw extra kosten in rekening. U mag 1 keer herexamen doen. Slaagt u na een herexamen niet, dan moet u de opleiding opnieuw volgen. En ook het examen opnieuw doen. U betaalt dan opnieuw de kosten die dan gelden voor de hele opleiding.

Meer informatie over de opleiding

Meer informatie is te vinden op de site van de Naktuinbouw:

Fytosanitair systeem en rol NVWA

De internationale wetgeving (IPPC) schrijft voor dat ieder land een National Plant Protection Organization (NPPO) moet hebben. Voor Nederland is dit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) belegd. De NPPO is de fytosanitaire autoriteit voor alles wat te maken heeft met plantgezondheid.

De NPPO draagt bij aan de waarborging van:

  • gezonde, veilige en duurzame land- en tuinbouw
  • behoud van het landschap met een hoge biodiversiteit
  • import en export van betrouwbare plantaardige producten en gebruikte landbouwmachines

De NVWA (NPPO) vertaalt en implementeert het fytosanitaire beleid in Nederland. En omgekeerd doet de NVWA voorstellen voor aanpassing en uitbreiding van Europese en internationale wet- en regelgeving. Daarnaast is zij het eerste aanspreekpunt voor internationale fytosanitaire problemen en heeft zij een bemiddelende rol bij het oplossen van internationale conflicten op fytosanitair gebied.

Fytosanitair certificaat

Het fytosanitair certificaat is een officieel document waarin de autoriteiten van het land van herkomst (in Nederland de NVWA) verklaren dat planten, plantmateriaal, vrij zijn van gereguleerde ziekten en plaagorganismen, met name quarantaine-organismen.

Deze verklaring begeleidt in het internationale handelsverkeer zendingen van het exporterende land naar het importerende land. Meestal wordt het certificaat verstrekt na inspecties door de keuringsdiensten. Alleen voor export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK mogen naast bevoegde ambtenaren ook bevoegde fytosanitaire controlemedewerkers deze controles uitvoeren.

Voldoet het product aan de landeneisen van het importerende land dan kan de keuringsdienst het fytosanitair certificaat waarmerken. Dat gebeurt bij afgifte van een fysiek certificaat door een natte handtekening en stempel. In de toekomst zal dit steeds meer digitaal gebeuren waarbij een e-fyto (elektronisch fytocertificaat) via e-CertNL en TRACES van de ene NPPO naar de andere NPPO verzonden wordt.

Risico

Het importerende land voert op importzendingen inspecties uit. Als hierbij gereguleerde organismen worden aangetroffen, weigert het importerende land de partij en ontvangt het exporterend land daarvan bericht (ook wel een 'notificatie'). Het importerende land kan echter de zending ook afkeuren op de aanwezigheid van niet-gereguleerde organismen. Als Nederland een notificatie ontvangt wordt een onderzoek gestart en kan de NVWA maatregelen opleggen.

Gaat het om een zending snijbloemen, groenten of fruit die naar het VK is geëxporteerd? Dan kan de erkenningshouder bij grove nalatigheid zijn erkenning verliezen. Ontvangt de NVWA vaker notificaties voor deze zendingen vanuit het VK? Dan zal het Bedrijfscontrolesysteem verder moeten worden aangescherpt of misschien wel worden afgeschaft, wanneer structureel te veel zendingen niet voldoen aan de fytosanitaire eisen die het VK stelt.

Handige links

Hieronder vindt u enkele handige links die van pas komen bij uw opleiding.

Informatie voor de opleiding

Achtergrondinformatie