Opleiding fytosanitaire-controlemedewerker

Per 31 januari 2024 maakt het VK verschillende soorten snijgroen en snijbloemen fytocertificaat-plichtig. Deze moeten bij de export dan zijn voorzien van een fytocertificaat. Als bedrijf kunt u de fytosanitaire controles zelf doen als u een erkenning Bedrijfscontrolesysteem heeft en uw medewerkers bevoegd zijn. Uw medewerkers kunnen hiervoor een training volgen bij Naktuinbouw.

Regelen voor 31 januari 2024

Vanaf deze datum maakt het VK de volgende snijgroen en snijbloemen fytocertificaat-plichtig:

  • Orchidaceae
  • Dendranthema
  • Dianthus
  • Gypsophila
  • Solidago
  • Naaldbomen Conifers (Pinales). Een kerstboom zonder kluit is een siertak. Siertakken van naaldbomen groter dan 3 meter zijn al fytocertificaatplichtig en kleiner dan 3 meter worden dit per 31-1-2024.
  • Levende delen van Prunus, Solanum lycopersicum, Solanum melongena en Zea mays.

U kunt als bedrijf de fytosanitaire controles zelf uitvoeren als u de volgende zaken geregeld heeft:

Training fytosanitaire-controlemedewerker

De training fytosanitaire-controlemedewerker wordt gegeven door Naktuinbouw. U vindt meer informatie op de website van Naktuinbouw. Hiervoor gelden de reguliere trainingskosten.

Opfristraining

Bent u in het kalenderjaar 2022 geslaagd voor de training fytosanitaire-controlemedewerker? Volg dan de opfristraining om bevoegd te blijven. (Naktuinbouw organiseert opfriscursus Fytosanitair controlemedewerker). Deze opfristraining start in januari 2024. Opgeven kan via de Naktuinbouw-website: opfristraining.

Geldigheid certificaat

Als u geslaagd bent voor de training bent u als fytosanitaire controlemedewerker bevoegd om fytosanitaire controles uit te voeren voor export van snijgroen en snijbloemen naar het VK.

Na de opfristraining blijft uw certificaat 2 jaar geldig. Om uw kennis op peil te houden en bevoegd te blijven om fytosanitaire controles uit te voeren, moet u elke 2 jaar een opfristraining volgen om uw certificaat te verlengen.

Hoe vaak moet ik controles uitvoeren zodat mijn certificaat geldig blijft?

Over een periode van een half jaar moet u minimaal 4 uur per week fytosanitaire controles uitvoeren. Het KCB controleert dit bij de periodieke bedrijfsaudit. Daarbij gaat het KCB uit van de periodes 1 januari - 30 juni en 1 juli - 31 december.

Fytosanitair systeem en rol NVWA

De internationale wetgeving (IPPC) schrijft voor dat ieder land een National Plant Protection Organization (NPPO) moet hebben. Voor Nederland is dit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) belegd. De NPPO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van fytosanitaire taken gericht op het tegengaan van de introductie, vestiging en verspreiding van schadelijke plantenziekten en plagen.

De NPPO draagt bij aan de waarborging van:

  • gezonde, veilige en duurzame land- en tuinbouw
  • behoud van het landschap met een hoge biodiversiteit
  • import en export van betrouwbare plantaardige producten en gebruikte landbouwmachines

De NVWA (NPPO) vertaalt en implementeert het fytosanitaire beleid in Nederland. En omgekeerd doet de NVWA voorstellen voor aanpassing en uitbreiding van Europese en internationale wet- en regelgeving. Daarnaast is zij het eerste aanspreekpunt voor internationale fytosanitaire problemen en heeft zij een bemiddelende rol bij het oplossen van internationale conflicten op fytosanitair gebied.

Fytosanitair certificaat

Het fytosanitair certificaat is een officieel document waarin de autoriteiten van het land van herkomst (in Nederland de NVWA) verklaren dat planten, plantmateriaal, vrij zijn van gereguleerde ziekten en plaagorganismen, met name quarantaine-organismen.

Deze verklaring begeleidt in het internationale handelsverkeer zendingen van het exporterende land naar het importerende land. Meestal wordt het certificaat verstrekt na inspecties door de keuringsdiensten. Alleen voor export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK mogen naast bevoegde ambtenaren ook bevoegde fytosanitaire controlemedewerkers deze controles uitvoeren.

Voldoet het product aan de landeneisen van het importerende land en aan de basisnorm, dan kan de keuringsdienst het fytosanitair certificaat waarmerken. Dat gebeurt bij afgifte van een fysiek certificaat door een natte handtekening en stempel. In de toekomst zal dit steeds meer digitaal gebeuren waarbij een e-fyto (elektronisch fytocertificaat) via e-CertNL en TRACES van de ene NPPO naar de andere NPPO verzonden wordt.

Risico

Het importerende land voert op importzendingen inspecties uit. Als hierbij gereguleerde organismen worden aangetroffen, weigert het importerende land de partij en ontvangt het exporterend land daarvan bericht (ook wel een 'notificatie'). Het importerende land kan echter de zending ook afkeuren op de aanwezigheid van niet-gereguleerde organismen. Als Nederland een notificatie ontvangt wordt een onderzoek gestart en kan de NVWA maatregelen opleggen.

Gaat het om een zending snijbloemen, groenten of fruit die naar het VK is geëxporteerd? Dan kan de erkenningshouder bij grove nalatigheid zijn erkenning verliezen. Ontvangt de NVWA vaker notificaties voor deze zendingen vanuit het VK? Dan zal het Bedrijfscontrolesysteem verder moeten worden aangescherpt of misschien wel worden afgeschaft, wanneer structureel te veel zendingen niet voldoen aan de fytosanitaire eisen die het VK stelt.

Handige links

Hieronder vindt u enkele handige links die van pas komen bij uw opleiding.

Achtergrondinformatie