Inspectieresultaten dierenwelzijn en diergezondheid huisdieren 2021

De NVWA voert ieder jaar welzijn- en diergezondheidinspecties uit bij verkopers, fokkers, handelaren, dierenasielen en opvangadressen van huisdieren (hond en kat).

Samenvatting

In 2021 hebben we 211 inspecties uitgevoerd bij verkopers van honden, fokkers, handelaren, dierenasielen en opvangadressen.

Naar aanleiding van meldingen, signalen en handhavingsverzoeken, waren bij de fokkers 5 inspecties akkoord en 11 niet akkoord. Bij de verkopers en handelaren waren 36 inspecties akkoord en 129 niet akkoord. Bij de invoer van honden uit het buitenland waren de geconstateerde overtredingen voornamelijk het niet hebben van een (geldige) rabiësvaccinatie of gezondheidscertificaat.

Bij dierenasielen waren alle inspecties akkoord. Bij de opvangadressen waren 2 van de 10 inspecties niet akkoord. De geconstateerde overtredingen hadden betrekking op ontbreken van transportvergunning voor kort transport, een onvolledig informatieve folder over verzorging van de aangekochte dieren en onjuiste I&R van de honden.

Borgen van dierenwelzijn en diergezondheid

Om dierenwelzijn en diergezondheid te borgen, zetten we verschillende methoden van handhaven in. De inspectie kan op afstand (administratief toezicht) plaatsvinden maar ook ter plaatse als er mogelijk sprake is van dierenwelzijnsovertredingen. Ook handhavingscommunicatie wordt ingezet om zowel kopers als verkopers te attenderen op de geldende regels en op de risico’s op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid bij niet-naleving van de regels.

Toelichting werkwijze NVWA

Resultaten welzijn- en diergezondheidsinspecties

Van de 211 inspecties in 2021, zijn er 181 uitgevoerd naar aanleiding van meldingen, signalen en handhavingsverzoeken over verkopers van dieren, bedrijfsmatige houders, importeurs en fokkers. De naleving geconstateerd bij deze inspecties is 22,7%: 41 van de 181 inspecties was akkoord bevonden. De andere 30 inspecties betrof asielen, opvangadressen en herinspecties.

Resultaten welzijn- en diergezondheidsinspecties

Resultaten welzijn- en diergezondheidsinspecties Inspectieresultaten huisdieren
akkoordniet akkoord
meldingen36129
fokkerij511
asielen50
opvangadressen82
herinspecties312
NVWA Brontabel als csv (110 bytes)

Meldingen

Op jaarbasis ontvangen we duizenden dierenwelzijnsmeldingen over landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren. Deze meldingen variëren in ernst en urgentie. Alle dierenwelzijnsmeldingen toetsen we middels een afwegingskader op risico's op dierenwelzijn, diergezondheid en volksgezondheidsrisico's. Resultaat van deze toetsing is het toekennen van een prioriteit aan individuele meldingen. Zo kunnen meldingen over ernstige dierenwelzijnsproblemen met prioriteit opgepakt worden. Aan het oppakken van hoog risico rabiësmeldingen, geven we voorrang boven andere meldingen omdat rabiës een dodelijke ziekte is voor mens en dier. Meldingen waarbij geen sprake is van dierenwelzijnsproblemen of meldingen die niet urgent, of onvolledig zijn, krijgen geen directe opvolging. Deze meldingen dienen als input voor trendanalyses en risicobeelden. Deze meldingen kunnen later nog worden opgepakt of worden toegevoegd aan een lopend onderzoek.

In 2021 zijn in totaal 1.529 meldingen binnengekomen over huisdieren, waarvan specifiek 1.519 over honden en katten. De 10 overige meldingen gingen onder andere over dierenwinkels en andere diersoorten. De meldingen worden door middel van een afwegingskader getoetst en aan de hand daarvan opgepakt. De NVWA spant zich samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie in om meldingen over dierenwelzijn gezelschapsdieren op te pakken.

Naar aanleiding van meldingen, zijn 165 inspecties uitgevoerd. De meldingen van fokkerijen zijn hierin niet meegerekend, hier komen we in de onderstaande alinea op terug.
129 inspecties waren niet akkoord vanwege:

  • geen (geldige) rabiësvaccinatie aanwezig;
  • geen of onjuiste gezondheidscertificaten aanwezig bij invoer.

Aantal meldingen en inspecties gebaseerd op het rabiës risico

rabiës risico aantal meldingen percentage meldingen inspecties
Geen (inclusief fokkerij) 658 43% 80
Laag 602 40% 24
Hoog 259 17% 77
Totaal 1.519 100 181

De meldingen zijn gecategoriseerd in geen, laag of hoog risico op rabiës. Er is een hoog risico op rabiës als er een verdenking van illegale invoer is uit landen waar rabiës nog voorkomt of wanneer de herkomst van een hond onbekend is. Meer informatie over rabiës.

Fokkerij

Er zijn 16 inspecties uitgevoerd naar aanleiding van meldingen, signalen en handhavingsverzoeken bij fokkers. Na het opstellen van een aanvullend een ARBO-protocol ten behoeve van COVID-19 veiligheidsmaatregelen, zijn de inspecties bij fokkers in 2021 weer hervat. In 2021 zijn bij hondenfokkers 15 inspecties gericht op artikel 3.4 (fokken met gezelschapsdieren) van Besluit houders van dieren uitgevoerd. Bij deze 15 inspecties werden 6 overtredingen van dit artikel vastgesteld. Dit betrof vooral inspecties bij fokkers van kortsnuitige honden. Tijdens controles wordt ook naar andere aspecten gekeken zoals welzijn (onder andere huisvesting en verzorging) en identificatie & registratie. Er is één fokker van Bambino Sphynx katten gecontroleerd. Deze inspectie was niet akkoord omdat dit type kat vele schadelijke uiterlijke kenmerken heeft en er daarom niet mee gefokt mag worden.

In totaal hebben deze overtredingen geleid tot 2 mondelinge correcties, 8 schriftelijke waarschuwingen en 2 rapporten van bevindingen.

Internettoezicht fokkerij

De regels voor fokkerij gelden voor iedereen die fokt met huisdieren. Inspecties voor artikel 3.4 (Besluit houders van dieren) bij hondenrassen vindt daarom zowel plaats bij fokkers van rashonden als bij fokkers van zogenaamde 'lookalikes'. Slechts een deel van de fokkers is geregistreerd bij de Raad van Beheer. Dat betreft fokkers die met stamboom fokken. Fokkers van 'lookalikes' zijn moeilijker te vinden. Deze fokkers worden geselecteerd via online verkoopplatforms zoals Marktplaats.

In 2021 lag in het kader van het project internettoezicht gezelschapsdieren de focus op handhavingscommunicatie voor aanbieders van katten. Adverteerders van de katten Bambino Sphynx, Munchkin, Scottish Fold of Scottish Fold kruisingen op Marktplaats.nl kregen een naleefbrief. Hierin staat informatie waarom er met deze katten”rassen” niet gefokt mag worden. Enkele kwalitatieve resultaten zijn dat men aangaf hiervan niet op de hoogte te zijn en te zullen stoppen met fokken met dit type katten. Vervolg van dit proactieve toezicht wordt in 2023 opgevolgd door risicogerichte fysieke inspecties.

Asielen en opvangadressen

Alle 5 gecontroleerde asielen waren akkoord. Van de 10 gecontroleerde opvangadressen waren er 2 niet akkoord. Niet akkoord betrof het niet hebben van een transportvergunning voor kort transport, een onvolledig informatieve folder over verzorging van de aangekochte dieren en onjuiste I&R van de honden. Deze overtredingen hebben geleid tot 2 schriftelijke waarschuwingen.

Herinspecties

Tijdens de fysieke herinspecties is in 12 gevallen vastgesteld dat de situatie ten opzichte van de eerdere inspectie niet (voldoende) was verbeterd. Het betrof voornamelijk I&R overtredingen, maar ook de huisvesting en de verzorging van de dieren. Voor deze afwijkingen zijn 2 schriftelijke waarschuwingen, 8 rapporten van bevindingen en 2 processen-verbaal opgemaakt. Deze niet-akkoord inspecties worden wederom opgevolgd door een controle.

Interventies welzijnsinspecties bij de niet-akkoord inspecties

type interventie meldingen fokkerij opvangadressen herinspecties
Mondelinge correctie  30 2 0 0
Schriftelijke waarschuwing 37 8 2 2
Rapport van bevindingen 58 2 0 8
Proces-verbaal 25 0 0 2
Totaal 150 12 2 12

Meer informatie

Meer informatie over huisdieren invoeren, welzijnseisen en illegale hondenhandel vindt u op de pagina Honden en katten.

Meer informatie over de werkwijze van de NVWA bij welzijnsinspecties huisdieren, de wetgeving en maatregelen vindt u op de pagina Rol NVWA bij dierenwelzijn.

Regelgeving over dierenwelzijn bij huisdieren staat in de Wet dieren, het Besluit houders van dieren, de Regeling houders van dieren en de Animal Health Regulation (Vo. 429/2016). De voorschriften gaan (onder andere) over huisvesting, de vaccinaties, identificatie en registratie (I&R) en de bedrijfsadministratie. De Europese verordening richt zich op invoerregels zoals rabiësvaccinatie en