Inspectieresultaten meldingen diergeneesmiddelen 2022

De NVWA controleert of dierenartsen, handelaren en veehouders zich houden aan de regels voor diergeneesmiddelen. In 2022 voerden we 287 inspecties uit na een melding over diergeneesmiddelen.

In het kort: meer aandacht voor logboek en VKI noodzakelijk

Wij ontvingen meldingen vanuit verschillende bronnen:

 • via het Nationaal Plan Residuen (NPR)
  Het NPR is een programma om vlees, melk en andere producten van dierlijke oorsprong te controleren op de aanwezigheid van chemische stoffen. Naar aanleiding van deze meldingen voerden we 11 inspecties uit bij veehouders. Daarvan waren er 9 niet akkoord.
 • via de Voedselketeninformatie (VKI)
  De VKI is een informatiesysteem over dieren die naar de slacht gaan. De veehouder moet op het VKI-formulier gegevens invullen over de gezondheid van de dieren en het gebruik van diergeneesmiddelen. Naar aanleiding van deze meldingen voerden we 181 inspecties uit bij veehouders. Daarvan waren er 144 niet akkoord.
 • overige meldingen
  We kregen ook meldingen uit andere bronnen, bijvoorbeeld van bedrijven, burgers en andere toezichthoudende organisaties, zoals het Bureau Diergeneesmiddelen, de douane en het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken. Naar aanleiding van deze meldingen voerden we 95 inspecties uit bij dierenartsen, handelaren en veehouders. Daarvan waren er 57 niet akkoord.

Resultaten inspecties

toezichtsgebied aantal inspecties akkoord niet akkoord
Meldingen NPR 11 2 9
Meldingen VKI 181 37 144
Overige meldingen 95 38 57
Totaal 287 77 210

Van de 287 inspecties waren er 210 niet akkoord. Dit is een percentage van 73%. We zagen vooral dat veehouders de administratieve verplichtingen niet goed naleven. Ze vulden bijvoorbeeld het logboek niet goed in of de gegevens op het VKI-formulier waren niet volledig. Dit beeld komt overeen met de inspectieresultaten van voorgaande jaren.

Deze inspectieresultaten geven geen representatief beeld van de sector, omdat we de inspecties uitvoerden naar aanleiding van een melding. Wij houden risicogericht toezicht en komen daardoor vooral bij bedrijven waar meer risico op overtredingen is.

Hieronder gaan we verder in op de verschillende soorten meldingen en de bijbehorende inspectieresultaten.

Inspectieresultaten Nationaal Plan Residuen (NPR)

Vanuit het monitoringsprogramma NPR ontvangen wij meldingen over:

 • overschrijding van de wettelijke norm (MRL)
  De maximum residu limiet (MRL) is de maximaal toegestane hoeveelheid van een stof die in een bepaald product mag zitten.
 • aanwezigheid van verboden stoffen
  Bepaalde stoffen mogen helemaal niet voorkomen in producten van dierlijke oorsprong. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om hormonen toe te dienen.

Naar aanleiding van een melding voeren we een inspectie uit bij de veehouder waar het dier, de melk of andere producten van dierlijke oorsprong vandaan komen. Dit geldt ook voor meldingen uit andere landen over dieren die uit Nederland komen, maar in het buitenland zijn geslacht en onderzocht. Het is mogelijk dat we tijdens een inspectie meerdere overtredingen vaststellen.

In 2022 hebben we extra onderzoek gedaan naar residuen van diergeneesmiddelen in producten van dierlijke oorsprong. We hebben extra monsters genomen naast het gebruikelijke aantal monsters in het Nationaal Plan Residuen. De inspectieresultaten van dit onderzoek publiceren we binnenkort ook op deze website.

Inspectieresultaten NPR 2022

Van de 11 inspecties waren er 9 niet akkoord. De overtredingen hadden betrekking op:

 • MRL-overschrijding
  Koemelk en varkensvlees bleken meer chemische stoffen te bevatten dan wettelijk is toegestaan.
 • de VKI
  Veehouders moeten alle gegevens over behandelingen en gebruikte diergeneesmiddelen vermelden op het VKI-formulier. Bij een aantal veehouders was de informatie onvolledig of onjuist.
 • administratieve verplichtingen
  Veehouders hebben administratieve verplichtingen. Ze moeten bijvoorbeeld hun administratie 5 jaar bewaren. Een aantal veehouders hield zich niet aan deze regel.
 • de wachttermijn na gebruik van diergeneesmiddelen
  Als dieren behandeld zijn met (dier)geneesmiddelen, geldt vaak een wachttermijn. Binnen deze periode mogen de dieren niet naar het slachthuis worden gebracht. Ook mogen melk, eieren en andere producten van dierlijke oorsprong niet voor menselijke consumptie worden aangeboden. Enkele veehouders hielden de wachttermijn niet aan.

Resultaten inspecties NPR

diersoort aantal inspecties akkoord niet akkoord
Melkvee 3 1 2
Varkens 7 0 7
Vleeskalveren 1 1 0
Totaal 11 2 9

Toelichting per diersoort

Inspectieresultaten Voedselketeninformatie (VKI)

Meldingen vanuit VKI gaan over dieren die aangeleverd worden op het slachthuis, en waarbij de aangeleverde voedselketeninformatie mogelijk onjuist of onvolledig is. De informatie op het VKI-formulier komt dan niet overeen met de waarneming van de toezichthoudend dierenarts.

Naar aanleiding van een melding voeren we een inspectie uit bij de veehouder waar het dier vandaan komt. Het is mogelijk dat we bij 1 inspectie meerdere overtredingen zien.

Inspectieresultaten VKI 2022

Van de 181 inspecties waren er 144 niet akkoord. De overtredingen hadden betrekking op:

 • de VKI
  Veehouders moeten alle behandelingen en gebruikte diergeneesmiddelen vermelden in het VKI. Soms was de informatie onvolledig of onjuist.
 • administratieve verplichtingen
  Veehouders hebben administratieve verplichtingen. Ze moeten bijvoorbeeld gegevens over gebruikte diergeneesmiddelen vastleggen in de administratie. Meerdere veehouders hielden zich niet aan deze regel.
 • de wachttermijn na gebruik van diergeneesmiddelen
  Als dieren behandeld zijn met geneesmiddelen, geldt vaak een wachttermijn. Binnen deze periode mogen de dieren niet naar het slachthuis worden gebracht. Ook mogen melk, eieren en andere producten van dierlijke oorsprong niet voor menselijke consumptie worden aangeboden. Meerdere veehouders hielden zich niet aan de wachttermijn.
 • antibioticagebruik
  Voor het gebruik van antibiotica gelden strenge regels. Enkele veehouders hielden zich niet aan deze regels.
 • illegale behandelingen
  Enkele veehouders gaven hun dieren een diergeneesmiddel dat is vergund voor een andere diersoort. Dit is soms mogelijk via d cascaderegeling. Maar in deze gevallen was de cascaderegeling niet van toepassing.

Resultaten VKI

diersoort aantal inspecties akkoord niet akkoord
Melkvee 171 34 137
Runderen (roodvlees) 4 3 1
Vleeskalveren 2 0 2
Schapen/geiten 2 0 2
Vleeskuikens 2 0 2
Totaal 181 37 144

Toelichting per diersoort

Inspectieresultaten overige meldingen

Ook via bedrijven, burgers en andere toezichthoudende organisaties ontvingen wij meldingen. Naar aanleiding van deze meldingen voerden wij inspecties uit bij:

 • houders van dieren
 • handelaren, ook wel: vergunninghouders voor het maken en verhandelen van diergeneesmiddelen
 • dierenartsen

Inspectieresultaten overige meldingen 2022

Van de 95 inspecties waren er 57 niet akkoord. De overtredingen hadden betrekking op:

 • administratieve verplichtingen
  Deze beroepsgroepen hebben verschillende administratieve verplichtingen. Dierenartsen moeten bijvoorbeeld gegevens bijhouden in de database diergeneesmiddelen. We zagen dat de administratie niet overal op orde was.
 • diergeneesmiddelen afleveren, bereiden en invoeren
  Er gelden strenge regels voor de handel in diergeneesmiddelen. Wij zagen onder meer dat diergeneesmiddelen zonder vergunning werden verhandeld.
 • bezit van niet-geregistreerde geneesmiddelen
  Diergeneesmiddelen worden geregistreerd voor gebruik bij een bepaalde aandoening en een bepaalde diersoort. Wij zagen dat deze beroepsgroepen soms beschikten over diergeneesmiddelen die niet bij de aandoening of diersoort pasten of die helemaal niet geregistreerd waren.

Resultaten overige meldingen

toezichtsgebied aantal inspecties akkoord niet akkoord
Handelaar van varkens 1 0 1
Houder van dieren - Paarden 5 1 4
Houder van dieren – Runderen (roodvlees) 3 2 1
Houder van dieren - Melkvee 15 5 10
Houder van dieren – Vleeskalveren 1 0 1
Houder van dieren – Gedomesticeerd wild 1 0 1
Houder van dieren – Legkippen 1 0 1
Vergunninghouder (A) 1 1 0
Vergunninghouder (B, BVE) 1 1 0
Vergunninghouder (D) 2 2 0
Vergunninghouder (DR) 1 1 0
Vergunninghouder (F) 3 1 2
Vergunninghouder (G) 3 1 2
Vergunningplichtige zonder vergunning 21 5 16
Vergunninghouder (GLD) 3 3 0
Vergunninghouder (DR, F, GLD) 1 1 0
Vergunninghouder (DR, GLD) 1 1 0
Vergunninghouder (type vergunning onbekend) 1 1 0
Veterinairen - dierenarts 27 12 15
Veterinairen - paraveterinair 2 0 2
Geen veterinair– diergeneeskundige handelingen 1 1 0
Totaal 97 39 58

De letters achter 'vergunninghouder' geven aan om welk soort vergunning het gaat.

Toelichting per toezichtgebied

Maatregelen: waarschuwingen en boetes

Wij hebben de volgende maatregelen opgelegd:

 • 1 mondelinge mededeling (MM)
 • 151 schriftelijke waarschuwingen (SW)
 • 65 rapporten van bevindingen (RVB)
 • 2 processen-verbaal (PV)
 • 5 berechtingsrapporten ten behoeve van het Veterinair Tuchtcollege (VTC)
meldingen NPR MM SW RVB PV berechtingsrapport VTC
Melkvee 0 1 1 0 0
Varkens 0 1 7 0 0
Vleeskalveren 0 0 0 0 0
Totaal NPR 0 2 8 0 0
meldingen VKI MM SW RVB PV berechtingsrapport VTC
Melkvee 0 121 28 0 0
Runderen (roodvlees) 0 0 1 0 0
Vleeskalveren 0 4 0 0 0
Schapen/geiten 0 0 2 0 0
Vleeskuikens 0 2 0 0 0
Totaal VKI 0 127 31 0 0
overige meldingen - handelaar MM SW RVB PV berechtingsrapport VTC
Handelaar varken 0 1 0 0 0
Totaal overige meldingen - handelaar 0 1 0 0 0
overige meldingen - houder van dieren MM SW RVB PV berechtingsrapport VTC
Houder van dieren - Paarden 0 0 2 0 0
Houder van dieren - Runderen (roodvlees) 0 1 0 0 0
Houder van dieren - Melkvee 0 10 0 0 0
Houder van dieren - Vleeskalveren 0 0 1 0 0
Houder van dieren - Gedomesticeerd wild 0 1 0 0 0
Houder van dieren - Legkippen 0 0 1 0 0
Totaal overige meldingen - houder van dieren 0 12 4 0 0
overige meldingen - vergunninghouder MM SW RVB PV berechtingsrapport VTC
Vergunninghouder (AR) 0 0 1 0 0
Vergunninghouder (F) 0 0 1 0 0
Vergunninghouder (G) 0 0 1 0 0
Vergunningplichtige zonder vergunning 0 0 16 0 0
Totaal overige meldingen - vergunninghouder 0 0 19 0 0
overige meldingen -veterinair MM SW RVB PV berechtingsrapport VTC
Veterinairen - dierenarts 1 8 3 2 4

Veterinairen - paraveterinair

0 1 0 0 1
Totaal overige meldingen - veterinair 1 9 3 2 5
toezichtsgebied MM SW RVB PV berechtingsrapport VTC
Totaal NPR 0 2 8 0 0
Totaal VKI 0 127 31 0 0
Totaal overige meldingen - handelaar 0 1 0 0 0
Totaal overige meldingen - houder van dieren 0 12 4 0 0
Totaal overige meldingen - vergunninghouder 0 0 19 0 0
Totaal overige meldingen - veterinair 1 9 3 2 5
Totaal 1 151 65 2 5

Kijk voor meer informatie over de maatregelen op onze pagina Hoe wij handhaven bij onjuist gebruik van diergeneesmiddelen.

Vervolgaanpak

De komende jaren willen wij de grootste risico’s in de keten aanpakken. Deze inspectieresultaten helpen ons daarbij: ze verbeteren onze kennis over de keten en de sector. Als we merken dat we kennis missen over een gedeelte van de keten of een bepaalde diersector, starten we hiervoor speciale projecten.

Ook in 2023 blijven wij op meldingen reageren. Hierbij kijken we ook altijd naar de risico's. Op basis daarvan bepalen we of we een inspectie uitvoeren. Bij bedrijven die in overtreding zijn voeren we na verloop van tijd een herinspectie uit.

Ziet u dat een dierenarts, handelaar of veehouder zich niet aan de diergeneesmiddelenwetgeving houdt? Meld overtredingen bij ons. Zo houden we samen de sector gezond.