Biobrandstof: wettelijke eisen registratie en meer

Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke bijproducten) en Verordening (EG) nr. 183/2005 (Diervoederhygiëneverordening) vormen de wettelijke basis voor registratie, goedkeuring en erkenning van biobrandstofproductie en het gebruik van reststromen daaruit.

Registratie

De registratieplicht is opgenomen in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009. De eisen waaraan geregistreerde bedrijven moeten voldoen staan in artikel 20 en bijlage IX, hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening). In bijlage IV, hoofdstuk IV, Afdeling 2 van die verordening staan de toegelaten processen voor de vervaardiging van biobrandstoffen uit dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten. In Afdeling 3 is beschreven voor welke doeleinden bijproducten en reststromen daaruit gebruikt mogen worden.

Goedkeuring

In bijlage IV, hoofdstuk IV, Afdeling 2, onder D, punt 2, b), ii) van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening) is aangegeven dat bij de productie van biodiesel uit dierlijke vetten alleen een ander dan het voorgeschreven procédé mag worden toegepast als de (vergelijkbare) parameters zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. De NVWA is daarvoor aangewezen.

Erkenning

Bedrijven die dierlijke bijproducten verwerken hebben op grond van artikel 24, lid 1, onder a), vanVerordening (EG) nr. 1069/2009 een erkenning nodig. De specifieke eisen waaraan verwerkingsbedrijven moeten voldoen staan in artikel 8 en 9, en bijlage IV, hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 142/2011 (Uitvoeringsverordening). In hoofdstuk II, afdeling 2, onder G, staan de eisen waaraan het proces van thermomechanische biobrandstofproductie moet voldoen.

De basis voor het erkennen van biodieselproducenten die (plantaardige en/of dierlijke) bijproducten of reststromen leveren voor gebruik in diervoeding ligt in bijlage II, Bedrijfsruimten en uitrusting, punt 10, van Verordening (EG) nr. 183/2005. Erkenning gebeurt overeenkomstig artikel 10, lid 3 van diezelfde verordening. De eisen waaraan erkende bedrijven moeten voldoen zijn opgenomen in bijlage II van deze verordening.

Andere relevante eisen

Er zijn diverse andere Europese en nationale voorschriften en verplichtingen waaraan producenten van biobrandstoffen zich moeten houden. Daaronder zijn de eisen uit bijlage VIII van Verordening (EG) nr. 142/2011 (verzameling, vervoer en traceerbaarheid van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten), en die uit Verordening (EG) nr. 767/2009 (Marktverordening diervoeder, onder andere over etikettering. Zie ook de informatie in de onderwerpen Dierlijke bijproducten en Diervoeder.