Rol NVWA vlees en vleesproducten

Bedrijven in de veesector en vleessector moeten zich houden aan verschillende regels voor voedselveiligheid en dierenwelzijn. De NVWA ziet daarop toe en grijpt in wanneer bedrijven wetgeving en regelgeving bewust of onbewust niet naleven of frauderen.

Toezicht van veehouder tot restaurant

Verontreinigingen in diervoeder kunnen een gevaar zijn voor de gezondheid van dieren en ook van mensen. Voorbeelden uit het verleden laten dat duidelijk zien (dioxine, melamine). Diervoederbedrijven moeten daarom monitoren of hun grondstoffen schoon zijn, en hun eigen productieprocessen opbouwen volgens de principes van HACCP. In Nederland zijn bijna 4.000 bedrijven betrokken bij de productie, transport, verwerking van diervoeders.

Sinds 1 maart 2014 is de 'klepkeuring' weer overal ingevoerd, zowel bij de primaire bedrijven als de verzamelcentra. De NVWA-dierenarts is daardoor altijd aanwezig tijdens het laden van dieren voor de slacht.

Via audits en dagelijks toezicht houdt de NVWA de naleving in de gaten bij meer dan 200 slachterijen en bijna 500 uitsnijderijen.

Er zijn in Nederland ruim 10.000 bedrijven die levensmiddelen produceren, importeren, koelen of transporteren houdt de NVWA met monitoringsonderzoek toezicht op de veiligheid en traceerbaarheid van de producten.

Ook aan het eind van de keten moeten mensen, bijvoorbeeld als ze uit eten gaan of vlees kopen bij de supermarkt of slager, ervan uit kunnen gaan dat het voedsel veilig is. In Nederland leveren ongeveer 80.000 bedrijven levensmiddelen direct aan consumenten. Aan deze bedrijven worden eisen gesteld voor het bereiden, vervoeren, bewaren en uitstallen van producten. De eisen betreffen vooral hygiëne, etikettering en op traceerbaarheid.

Niet alle keukens en bedrijven worden elk jaar door de NVWA geïnspecteerd. Bij slechte bedrijven komt de NVWA vaker dan bij goede bedrijven. Notoire overtreders moeten óf verbeteren óf sluiten.

Opsporingsonderzoek

Wanneer er vermoedens zijn van fraude, vaak in de vorm van georganiseerde misdaad, wordt de NVWA-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD) ingeschakeld. De IOD is een specialistische dienst die strafrechtelijk onderzoek doet. Inspecteurs van de IOD hebben vrijwel dezelfde opsporingsbevoegdheden als de politie.

Toezicht op 'zelfcontrole'

Bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor een goede risicobeheersing. Daarvoor hanteren bedrijven zogeheten zelfcontrolesystemen, waarmee zij de veiligheid van hun producten en processen monitoren. Een voorbeeld van een - verplicht - zelfcontrolesysteem is HACCP. Alle bedrijven die een schakel vormen in de vleesketen, van veehouder tot supermarkt, moeten werken volgens het HACCP-systeem. Dit houdt in dat elk individueel bedrijf de hygiënerisico’s in het productieproces in kaart brengt en beschrijft hoe de gevaren te beheersen. De NVWA controleert of een HACCP-systeem aanwezig is, en of het bedrijf ernaar handelt.

Meer over deze zelfcontrolesystemen (pagina Kwaliteitssystemen Zelfcontrolesystemen levensmiddelen).