HACCP

De NVWA controleert of levensmiddelenbedrijven zich houden aan de hygiëneregels. Dat kan met een eigen voedselveiligheidsplan of met een goedgekeurde hygiënecode van de sector.

Meteen naar: Voedselveiligheid voor ondernemers

Voor een veilig productieproces van voedingsmiddelen moeten alle levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven beschikken over een voedselveiligheidssysteem gebaseerd op de HACCP-systematiek. Een bedrijf kan zelf een voedselveiligheidsplan opstellen, of een goedgekeurde hygiënecode gebruiken. De NVWA controleert bij bedrijven onder andere de beschikbaarheid en naleving van een HACCP-systeem.

Bij uw branchevereniging of een gecertificeerd adviesbureau kunt u terecht met specifieke vragen over het in de handel brengen van uw product, claims bij uw product, additieven in uw product, samenstelling van het product, et cetera.

Wat is HACCP?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points.. Het is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Het systeem is gebaseerd op 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

Om levensmiddelen veilig te kunnen eten, is onder andere de hygiëne tijdens de gehele productie belangrijk. Net als de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij, omdat het risico’s per schakel van de keten in kaart brengt, en beschrijft hoe die gevaren beheerst kunnen worden.

Dit geldt voor elk bedrijf dat levensmiddelen en/of diervoeders produceert, verwerkt of distribueert. Dit is in Europese wetgeving vastgelegd. Voor levensmiddelen in de Europese Hygiëneverordening Verordening (EG) Nr. 852/2004, artikel 5 (pagina 8). Voor diervoeders in de Europese Hygiëneverordening; Verordening (EG) Nr. 183/2005, artikel 6 en 7.

De 7 basisprincipes van HACCP

  • Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.
  • Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast. Dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.
  • Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  • Stel vast hoe de CCP's bewaakt worden.
  • Leg de correctieve acties vast per CCP. Correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
  • Pas verificatie toe. Verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP-aanpak effectief is, of om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
  • Houd documentatie en registraties bij. Documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering.

Deze basisprincipes zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization.