Biogasinstallatie: erkenning nodig?

U vergist organisch materiaal. Heeft u daarvoor een erkenning nodig?

Erkenning nodig

Vergist u mest en/of andere dierlijke bijproducten, zoals voormalige voedingsmiddelen of keukenafval en etensresten? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA. Dit geldt voor:

  • co-vergisters van mest, mono-vergisters van mest en industriële vergisters
  • thermofiele en mesofiele installaties, met of zonder hygiënisatietoestel

De erkenningsplicht geldt zelfs voor boerderijvergisters die uitsluitend mest van de eigen dieren vergisten en het digestaat uitsluitend gebruiken op eigen land.

Geen erkenning nodig

Vergist u uitsluitend plantaardig materiaal? Dan heeft geen erkenning nodig.

Aanvullende vergunningen

  • Past u een nabewerking toe op het digestaat? Dan kan het zijn dat u daarvoor een extra erkenning nodig heeft, als composteerinstallatie of mestverwerkingsinstallatie.
  • Wilt u afwijken van de wettelijk voorgeschreven procesparameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in biogas? En wilt u het digestaat toch als gehygiëniseerd in de handel brengen? Dan kan uw installatie alleen erkend worden of blijven als u een procesvalidatie laat uitvoeren. De NVWA beoordeelt het plan van aanpak en de rapportage van dit onderzoek.
  • Wilt u mest of van categorie 2-materiaal afgeleide producten afkomstig uit andere EU-lidstaten vergisten? Voor het in Nederland brengen hiervan is toestemming voor het intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten nodig.