Regelgeving over mest

Gebruikt, verwerkt, vervoert of verhandelt u (dierlijke) meststoffen? Dan moet u zich houden aan de regels genoemd in de Europese Richtlijnen en Verordeningen en nationaal aan de Meststoffenwet met onderliggende Besluiten en Regelingen en de Omgevingswet met onderliggende Besluiten en Regelingen.

Meststoffenwet

In de Europese Nitraatrichtlijn zijn afspraken vastgelegd over de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen verontreiniging door nitraat uit agrarische bronnen. Met de regels uit de Meststoffenwet geven we in Nederland uitvoering aan deze afspraken. De Meststoffenwet bevat algemene regels over de productie, het verhandelen en het gebruik van dierlijke meststoffen, zoals:

  • landbouwkundige, milieu-, verpakkings- en etiketteringseisen waaraan (dierlijke) meststoffen moeten voldoen om als zodanig in de handel te mogen worden gebracht
  • gebruiksnormen
  • opslagcapaciteit voor dierlijke meststoffen
  • administratieve verplichtingen, waaronder registratie van bedrijven
  • eisen voor het vervoer, zoals wegen, bemonstering en het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)
  • eisen voor de verwerking van mest

Verordening dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten, dat zijn bijna alle producten van dierlijke oorsprong die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, of om andere redenen niet worden gebruikt voor menselijke consumptie. Mest valt hier ook onder. De Europese Verordening dierlijke bijproducten en de Uitvoeringsverordening dierlijke bijproducten zijn opgesteld om mens en dier te beschermen tegen de gezondheidsrisico's van dierlijke bijproducten, zoals overdracht van ziekteverwekkers. De verordeningen bevatten voorschriften over onder andere:

  • hygiëne bij het vervoer van mest
  • traceerbaarheid bij het vervoer en de handel in mest door identificatie, documentatie en administratie
  • grensoverschrijdend vervoer van mest
  • voorzieningen voor en werkwijze, hygiëne en procesbeheersing bij het verwerken en opslaan van mest

Ook schrijft de Verordening dierlijke bijproducten voor dat handelaren en transporteurs van niet-verwerkte en verwerkte mest zich moeten laten registreren. Een erkenning is nodig voor bedrijven die mest composteren, vergisten of op een andere manier verwerken.